نشان ملی در انتظار کفش دانسفهان

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

در شهر دانسفهان در مسیر «آوج» به سمت بوئینزهرا که یکی از قطبهای اصلی اشتغالآفرینی استان قزوین است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.