مجوز صنعتی، کلید بهرهمندی ازحمایتهای ملی

بررسی‹«گسترش‹صنعت»‹از‹سهم‹اصناف‹در‹تسهیالت‹رونق‹تولید‹نشان‹داد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

زین/ب عبدی-گ/روه صنایع کوچ/ک:

با این حال به گفته مسئوالن، برخی از واحدهای صنفی و خدماتی مس//تقر در شهرکها که دارای جواز تاسیس یا پروانه بهرهبرداری صنعتی هستند با ثبتنام در س//امانه بهینیاب از این تس//هیالت برخوردار شدهاند.

آنطور که علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران در هفتمی//ن اجالس دوره شش//م نمایندگان اتاق اصن//اف ایران گفته اس//ت، هن//وز صنف و صنعت بهدرستی تعریف نش//ده است؛ ما معتقدیم باید از صنعت حمایت کرد اما نباید دس//ت رد به س//ینه صنف زد. به دلیل حمایت نکردن از ش//هرکهای صنف//ی، بخش//ی از تولیدکنن//دگان ما به س//مت سرمایهگذاریهای غیرمفید سوق داده شدهاند.

درنظر داشته باشید که نخستین شهرک صنفی کشور در اس//تان همدان و به نام «شهرک صنفی بوعلی» ایجاد شد. وجود بنکداران مواد غذایی در بازار مرکزی ش//هر باعث ایجاد ترافیک سنگین در مرکز ش//هر شده بود، این واحدهای صنفی با مهیا شدن شرایط، به این منطقه که در شاهراه ارتباطی نیز ق//رار دارد، منتقل میش//وند. ایجاد واحدهای نمایشگاهی برای معرفی هرچه بهتر کاالهای مورد نی//از مردم نیز در ش//هرک صنفی بوعلی 2 درنظر گرفته شده اس//ت. قرارگیری واحدهای تولیدی و توزیعی در کنار یکدیگر و قیمت تمامش//ده اندک زمی//ن و ساختوس//از از مهمتری//ن ویژگیه//ای اس//تقرار در شهرک صنفی بوعلی 2 برای صاحبان واحدهای صنفی است.

به دلیل جلوگیری از تش//دید مسائل ترافیکی و همچنین ضرورت حفظ ظاهر ش//هر بهعنوان یک مرکز گردشگری، اقدامات الزم برای انتقال صنوف مختل//ف بهویژه صن//وف آالینده به ش//هرکهای صنفی و صنعتی پیگیری میشود.

انتق//ال واحده//ای خدمات//ی در ح//وزه خودرو - ک//ه در مبادی ورودی ش//هر ق//رار دارند و برای شهرهای گردش//گری آسیب به شمار میرود - به شهرکهای صنعتی نیز در اولویت قرار داد.

این در حالی اس//ت که علی فاضلی، رییس اتاق اصن//اف ایران با تاکید بر ل//زوم حمایت از اصناف گفته اس//ت: تاکنون حتی یک ریال تس//هیالت ب//ه ش//هرکهای صنفی تعل//ق نگرفت//ه حال آنک//ه در دوران پس//ابرجام، اصل بر رفع موانع پیش پای بنگاههای اقتصادی است؛ اصناف در شرایط رکود، 52درصد از اقتصاد کش//ور را به خود اختص//اص دادهاند و اگ//ر موان//ع پی//ش روی بنگاههای اقتصادی برطرف ش//ود، سهم اصناف در اقتصاد کش//ور میتواند حداقل به 04درصد برسد.

فاضل//ی س//هم اصن//اف در اقتصاد کشورهایی مانند ایتالیا و کرهجنوبی را به ترتیب 80 و 88درصد برش//مرد و تاکید کرد: ما نیز میتوانیم این سهم را به بیش از 04درصد افزایش دهیم.

‹ط/رح‹رون/ق‹اصن/اف‹در‹گ/رو‹تامین‹ ‹ مالی

درحالی که اصناف اعتقاد دارند نرخ سود بانکی 81درص//د اصلیترین عامل خ//ودداری از دریافت تسهیالت رونق اس//ت، غالمرضا سلیمانی، معاون س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران در پاسخ به چرایی پرداخت نشدن تسهیالت رون//ق به اصناف در گفتوگو با گس//ترش صنعت اظهار کرد: اصناف در طرح ارائه تس//هیالت رونق تولید دیده نشده و این طرح فقط برای واحدهای صنعتی و تولیدی درنظر گرفته ش//ده است اما در جلس//اتی با حضور نمایندگان اصناف مشابه طرح رونق تولید برای اصناف نیز تهیه و قرار شد تا این طرح برای س//تاد اقتصاد مقاومتی ارسال شود اما این طرح به دلی//ل محدودیت منابع مالی بانکها در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی است.

س//لیمانی تاکید ک//رد: آن دس//ته از واحدهای صنفی که در ش//هرکهای صنعتی مستقر هستند نیز توانس//تهاند با ثبتنام در س//امانه بهینیاب از تسهیالت طرح رونق برخوردار شوند.

معاون س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ایران گفت: واحده//ای صنفی که پروانه بهرهب//رداری صنعت//ی گرفتهاند و در شهرکها مستقر شدهاند از تسهیالت رونق تولید برخوردار ش//دند اما اینکه بخواهی//م یکجا برای واحدهای صنفی و خدمات//ی بگوییم طرح تس//هیالت رونق دیده شده است، اینطور نیست. این طرح تهیه ش//ده اما هنوز تصویب نشده و در دست بررسی است تا منابع مالی بانکها تامین شود.

س//لیمانی تصریح کرد: بحث اینکه اصن//اف ش//هرک اختصاصی داش//ته باش//ند درست نیس//ت زیرا اصناف به دلیل ارتباط با بازار در ش//هرها ایجاد ش//دهاند و اگر قرار باش//د آنه//ا را در ش//هرکها اس//تقرار دهیم باید تمام زنجیره تولید و تامین در ش//هرک و در محدوده حریم ش//هرها مستقر شود تا بازار خود را از دست ندهد.

معاون س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ای//ران اف//زود: کارگروه مش//ترکی بنا بر تفاهمنامه س//هجانبه اتاق اصن//اف ایران، معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تشکیل ش//ده است تا صنوف را شناس//ایی کنیم و در این می//ان یک هزار و 500 واحد صنفی برای خروج از شهرها و استقرار در شهرکهای صنفی یا زونهای صنفی در ش//هرکهای صنعتی شناسایی شدهاند. همچنی//ن 15 هزار هکتار اراضی مورد نیاز اصناف نیازسنجی شده است.

س//لیمانی با اش//اره به احداث ش//هرک صنفی بوعلی برای اس//تقرار اصناف به عنوان نخس//تین ش//هرک صنفی گفت: تمام اصناف مزاحم شهری ب//ا زونبندی در این ش//هرک مس//تقر ش//دهاند. همچنی//ن 450 صنف در ش//هرک صنفی کرمان مجوز اس//تقرار گرفته و در حال فعالیت هس//تند. در ای//الم نیز 12 هکتار زمین خاصی که دراختیار ش//هرک صنعتی نب//وده ب//رای اس//تقرار اصناف تخصیص داده شد.

معاون س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران افزود: در کل کش//ور دورودگران، خدمات اتومبیل و در و پنجره و مصالح ساختمانی برای اس//تقرار در شهرکها اعالم آمادگی کردهاند ام//ا باید با هماهنگی اتاق اصناف و اس//تانداریها برای اس//تقرار تمام زنجیره تولی//د و توزیع زمین مناس//ب اختصاص داده ش//ود. به گفته سلیمانی، در تمام ش//هرکهای صنعتی زونی برای استقرار اصن//اف درنظر گرفته ش//ده اس//ت. در تهران نیز اصن//اف آلومینیومکاران، دورودگران، کفاش//ان و آجیل و خشکبار برای استقرار در شهرکها اعالم آمادگی کردهاند. همچنین در شهرکهای قرچک و ساالریه برای استقرار اصناف رویدادهای مناسبی رخ داده اس//ت، اما در کل، یافتن زمین مناس//ب ب//رای اس//تقرار اصن//اف بهویژه در اس//تان تهران اهمیت بسیاری دارد.

به گزارش گس//ترش صنع//ت، برخ//ورداری از مش//وقها و بس//تههای حمایتی دولت//ی نیازمند گذر از مسیر قانونی است. هرچند برخی معتقدند ک//ه برای رف//ع ترافی//ک، مزاحمتهای ش//هری، آالیندگیه//ای محیط//ی و تامی//ن زیبایی بصری باید واحدهای صنفی در حومه ش//هرها ساماندهی ش//ود اما نباید موضوع ارتباط و تعامل این فعاالن اقتصادی در زنجی//ره تامین و تولید نادیده گرفته شود.

واحدهای صنف/ی و فعالیت کارگاهه/ای خدماتی با هدف س/اماندهی در ش/هرکهای صنعتی یا صنفی مدتی اس/ت که دنبال میشود اما با ارائه تسهیالت رونق تولید این فعاالن اقتصادی نیز درصدد تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود برآمدند که به گفته کارشناسان، در طرح رونق تولید و تسهیالت 61هزار میلیارد تومانی دیده نش/ده است حال آنکه نمایندگان تشکلهای صنفی، نرخ 81درصدی سود تسهیالت را دارای توجیه اقتصادی ندانسته و آن را مهمترین مانع دریافت تسهیالت برشمردهاند. یک هزار و 500 واحد صنفی برای خروج از شهرها و استقرار در شهرکهای صنفی یا زونهای صنفی در شهرکهای صنعتی شناسایی شدهاند. همچنین 15 هزار هکتار اراضی مورد نیاز اصناف نیازسنجی شده

است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.