نگاه ویژه به صنایع کوچک تبدیلی در شهرک صنعتی «باخرز»

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان خراسان رض//وی از ن//گاه ویژه به صنایع کوچ//ک تبدیلی در طرحهای اقتصادی شهرک صنعتی «باخرز» خبرداد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی، مسعود مهدیزادهمقدم در دیدار با فرماندار شهرس//تان باخرز اظهار کرد: در راس//تای جذب س//رمایهگذار صنعتی، توس//عه صنعتی و اش//تغالزایی مول//د در طرحه//ای اقتص//ادی صنعتی شهرس//تان باخرز از س//وی مش//اوران خبره بررسی میش//ود و وجود صنایع فعال و اش//تغالزایی مولد س//بب جلوگیری از مهاجرت مردم بومی منطقه شده و رونق اقتصادی شهرستان را دربر خواهد داشت.

مهدیزادهمق//دم ادامه داد: ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراس//ان رضوی با وجود ظرفیتهای ویژه منطقه در راستای توس//عه متوازن، تکمیل و توسعه ش//هرکها و نواحی صنعتی برای ایجاد جذابیت در س//رمایهگذاری صنعتی تالش خواهد کرد.

ریی//س هیاتمدی//ره و مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراس//ان رضوی اظهار ک//رد: آموزشهای هدفمند و ظرفیتسازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط در شهرکهای صنعتی اس//تان برنامهریزی شده و در حال انجام است.

مهدیزادهمقدم با بیان تش//کیل نشس//تهای رسیدگی به مسائل و مش//کالت واحدهای صنعتی در شهرستانها عنوان کرد: بیش//تر مسائل و مشکالت این واحدها با همت مسئوالن شهرستانی قابل حل بوده و سبب رونق بیشتر صنایع میشود.

در ادامه جواد حس//نزاده، فرماندار باخ//رز گفت: برگزاری اینگونه جلس//ات مهم اس//ت که راه را گم نکنیم و یک نگاه اس//تراتژیک، برنامهمحور، همافزا و مبنای نظری داشته باشیم تا بتوانیم به لحاظ دانش و اندیش//ه خودمان را تقویت کنیم و به جامعه نشان دهیم.

حس//نزاده عنوان ک//رد: یک//ی از راههای مه//م در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تاکید بر تولید داخل و حمایت از سرمایهگذاران بخشهای تولیدی است و توجه به سرمایهگذار و تولیدکنن//ده بومی از اولویتهای کاری دس//تگاههای اداری این شهرستان است.

رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای خراسان رضوی بیان کرد: حضور مشاوران اقتصادی و صنعتی نیز کمک شایانی به احصای نیازهای سرمایهگذاری در این شهرستان و شهرک صنعتی خواهد کرد. حس//نزاده تاکید کرد: همه نوع مساعدت نیز در راستای رفع موانع و مشکالت سرمایهگذاران این شهرک صنعتی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.