پایش‹قراردادهای‹راکد‹در‹شهرک‹صنعتی‹کنگان‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی بوشهر از برگزاری دومین کمیته پایش قراردادهای راکد شهرک صنعتی کنگان خبر داد و افزود: در این جلسه 46 قرارداد مربوط به شهرک صنعتی کنگان بوشهر مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی بوش//هر، مهدی صفوی ب//ا بیان اینکه نخس//تین جلس//ه پایش قراردادهای راکد ب//ا حضور جمعی از صنعتگران این ش//هرک پیش از این برگزار ش//ده، افزود: با عنای//ت به سیاس//تهای ابالغی رهبر معظ//م انقالب در چارچوب اقتصاد مقاومت//ی و با توجه به تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز ریاست سازمان متبوع مبنیبر ضرورت حمایت از س//رمایهگذاریهای انجام ش//ده در حوزه صنایع کوچک در محدوده ش//هرکها و نواحی صنعتی و مساعدت و همراه//ی با کارآفرینانی که بنا به هر دلیل موفق به اجرا و تکمیل طرح خود نشدهاند، این کمیته تشکیل شد.

صف//وی اظه//ار کرد: بازپسگی//ری اراض//ی صنعتی راکد در ش//هرکها و نواح//ی صنعتی اس//تان، ج//زو اولویتهای ش//رکت شهرکهای صنعتی بوشهر اس//ت و متقاضیانی که در ش//هرکها و نواحی صنعتی استان بوشهر زمین دریافت ک//رده و هیچگونه فعالیتی روی زمین خ//ود انجام ندادهاند، پس از گذش//ت تاریخ تعهد س//اخت و س//از و دریافت چند مرحله اخطار و اعطای مهلت در صورتی که در مدت تعیین شده اقدامی در زمینه ساخت و ساز انجام ندهند قرارداد آنها را فس//خ و زمین را برای واگذاری به س//ایر متقاضیان از آنها پس میگیریم.

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی بوش//هر افزود: ما همانق//در که برای حمایت از س//رمایهگذاران صنعتی تالش میکنیم و مش//وقهایی را نیز برای س//رمایهگذارانی که از تاریخ عقد قرارداد به مدت یکس//ال واحد صنعتی خود را به بهرهبرداری برسانند درنظر گرفتهایم، در بازپسگیری اراضی راکد مصمم هستیم. در این جلسه وضعیت 46 قرارداد راکد مستقر در ش//هرک صنعتی کنگان بوشهر با حضور مجریان طرحه//ا بررس//ی و با هدف کم//ک به متقاضی//ان به جهت تعیینتکلیف هرچه س//ریعتر وضعیت ط//رح و جلوگیری از متحمل شدن زیان در ادامه روند بهرهبرداری نکردن از طرح، تصمیماتی اتخاذ شد. صفوی با بیان اینکه جلسات بعدی این کمیته نیز بهصورت متناوب برگزار میشود، تاکید کرد: همه طرحهای راکد شناسایی شده در شهرکها و نواحی صنعتی استان بررسی و پایش خواهد شد تا بتوانیم در زمینه اقدامات عملی برای فعال کردن آن تصمیمگیری کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.