تغییر‹‹در‹اصالحیه‹قانون‹کار‹به‹زیان‹کارجویان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

یک کارش//ناس حوزه کار معتقد اس//ت: تغییر ش//رایط کارآموزی در اصالحیه قانون کار به زیان نیروهای کار است و دولت باید از طریق مراکز فنی و حرف//های آموزشهای مهارت//ی را در کارجویان نهادینه کند.

حمید حاجاسماعیلی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: یک//ی از دغدغههای دولت ازدیاد بیکاری در جامعه اس//ت و تالش میکند تا ش//رایط اشتغال فارغالتحصیالن و کارجویان را فراهم کند.

وی افزود: بهطور طبیعی برای جذب کارجویان به بازار کار راهه//ای مختلفی را درپیش میگیرد که یک//ی از آنها در ماده 112 اصالحیه قانون کار باعنوان شروط کارآموزی پیشبینی شده است.

حاجاسماعیلی ادامه داد: براساس این بند افراد به موجب قرارداد کارآم//وزی به منظور یادگیری حرفهای خاص برای مدت//ی معین و در کارگاهی معین به کارآموزی به ش//کل اس//تاد شاگردی به اش//تغال میپردازند در حالی ک//ه در الیحه فعلی قانون کار شرط سنی بین 15 تا 18 سال را منظور کرده و مدتزمان 3سال را برای کارآموزی درنظر گرفته است.

این کارش//ناس حوزه کار تصریح کرد: برداشتن محدودی//ت س//نی و مدتزم//ان باعث میش//ود عدهای به دنبال سوءاس//تفاده از نیروی کار باشند چراکه آن محدودیتها شرایط کارآموزی را برای کارجویان تعریف میکن//د بنابراین، اگر دولت به دنبال تغییر شرایط است میتواند از طریق مراکز فنی و حرفهای ارائه این آموزشها را دنبال کند.

وی گفت: به اعتقاد بسیار از کارفرمایان، مشکل اصلی کار این است که دولت باید بستر فعالیتها و رون//ق بازار کار را پیگی//ری کند ولی عده کمی تصور میکنند مانعی در مس//یر فعالیتهای بازار هس//ت که یکی از آنها قانون کار اس//ت در حالی که قانون کار مانع جدی بر مسیر فعالیتهای بازار کار نیست.

ب//ه گفته ای//ن فعال کارگ//ری، اینک//ه هرگونه تغیی//ری را در قان//ون کار ایج//اد کنیم تا موجب تس//ریع در رونق بازار کار شود سادهانگارانه است زی//را عوامل متعددی در رونق بازار کار نقش دارد که یکی از آنها قانون کار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.