حضور هیات تجاری عراق در شهرکهای صنعتی کرمانشاه

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی کرمانشاه گفت: در راس//تای جذب س//رمایهگذاری و تش//ریح مزایا و مشوقهای موجود در استان، نشستی با هیات تجاری عراق برگزار شد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی کرمانش//اه، بیژن کردس//تانی افزود: در این نشس//ت تاجران B2B بر ویژگیها و مزایای شهرکهای صنعتی اس//تان از جمله وجود 3 ش//هرک بزرگ در مجاورت شهر کرمانشاه و نیز معافیت مالیاتی 13 ساله شهرک صنعتی زاگرس با مساحتی افزونبر 1050 هکتار اشاره شد.

کردستانی تصریح کرد: در تمام شهرستانهای استان برای س//رمایهگذاری بهطور تقریبی یک شهرک یا ناحیه صنعتی به همراه تمام زیرساختهای الزم از جمله آب، برق، گاز، تلفن و تصفیهخانه احداث شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه گفت: وجود معادن مهم قیر و چند پتروش//یمی بزرگ در استان به همراه امکانات الزم بستری مناسب در راستای احداث صنایع تبدیلی در شهرکهای استان را فراهم کرده است.

هی//ات نامب//رده ب//رای حض//ور در همای//ش و نمایش//گاه توانمندیها و فرصتهای سرمایهگذاری استان به در کرمانشاه حضور بهم رساندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.