عارضهیابی صنایع در شهرکهای صنعتی خوزستان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

نشس//ت تشکیل گروه مش//اوران و اس//تادان دانشگاه برای پایش و عارضهیابی واحدهای صنعتی مس//تقر در شهرکهای صنعتی خوزستان برگزار شد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی خوزس//تان، علی خس//رویمفرد با بیان اینکه کارشناسان و استادان دانشگاهی با محوریت عارضهیابی صنایع فلزی، به صورت آزمایش//ی در ش//هرک صنعتی شماره 4 اه//واز حضور پی//دا میکنند، گفت: حضور قش//ر علمی در دانش//گاههای اس//تان میتوانند تاثیر بسزایی در ارتباط هرچه بیشتر بین دانشگاهها و صنعت داشته باشد.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان افزود: ای//ن گروههای دانش//گاهی ب//رای عارضهیابی و پایش مش//کالت عمومی و تخصصی واحدهای تولیدی مس//تقر در ش//هرکهای صنعتی و رفع موانع و مش//کالت آنها در تمامی حوزهها به صورت آزمایشی در شهرک صنعتی شماره 4 اهواز حض//ور مییابن//د. وی افزود: یکی از اه//داف اجرای این طرح بررس//ی اثربخشی تسهیالتی است که به واحدهای صنعتی در کارگروه اقتصاد مقاومتی و رونق تولید اعطا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.