گریزاز زمان وکمبود سرمایه درساختمحورهراز

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

در حالی که ایران جمعیتی 0۸میلیون نفری دارد، نوروز 5۹ استان مازندران میزبان 01میلیون مس//افر بود و لقب پرترد دترین استان کشور در نوروز امسال را به خود اختصاص داد. برای رس//یدن به شهرهای استان مازندران دولت به ساخت محور هراز اقدام کرده است. قرار است بزرگراهی بر فراز کوهستانها س//اخته ش//ود که اگرچه ساخت آن غیرممکن نیس//ت اما سرمایه و زمان زیادی را مطالبه میکند. این اقدام دولت در حالی اس//ت که افزایش سرعت (البته با دقت) در س//اخت این محور احس//اس میش//ود. آنچنان که مردم منطقه و مهمانان آنها خبرهای مربوط به ساخت این محور را دنبال کرده و پرسش مداومی از تاریخ اتمام این پروژه مطرح میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.