فرآیند شیرینسازی و تزریق گاز از پاالیشگاه فاز 20 در 24ساعت

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

حمیدرض//ا مهدوی، مدیر پ//روژه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی گفت: عملیات شیرینس//ازی گاز دریافتی از س//کوی دریا در موفقیتی کمنظیر و در فرآیندی که تنها 42 س//اعت به طول انجامید در پاالیش//گاه بخش خش//کی فاز 20 با موفقیت انجام و گاز شیرینشده شامگاه شنبه 27 آذر به خط لوله سراسری تزریق شد.

به گزارش روابط عمومی ش//رکت مهندس//ی و س//اختمان صنایع نفت ،)OIEC( مهدوی اف//زود: انجام این فرآیند با تالش متخصصان پرتالش اویک محقق ش//د. با باز ش//دن مسیر نخس//تین چاه به سمت پاالیشگاه و در س//رویس ق//رار گرفتن تدریجی چاههای س//کوی ف//از 21 در ظهر پنجش//نبه 25 آذر عملیات اجرای آن آغاز و پس از رسیدن به فشار الزم در پاالیش//گاه، بامداد جمعه 26 آذر، گاز از س//کوی دریا با موفقیت وارد پاالیش//گاه خشکی این مگاپروژه شد. وی افزود: پس از تست گاز و روشن شدن مشعل فاز 20 به سرعت فعالیتهای فراورش گاز ترش فراساحل و تولید محصوالت این فازها شامل گاز شیرین و میعانات گازی آغاز شد که درنهایت گاز دریافتی در کمترین زمان ممکن و با رعایت اس//تانداردهای ایمنی شیرینس//ازی ش//د. مدیر پروژه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی با تاکی//د بر زمان کم راهاندازی این پروژه گف//ت: در اجرا نیز به این ترتیب عملیات شیرینس//ازی گاز در پاالیشگاه فاز 20 در 42 ساعت با موفقیت انجام و پس از کس//ب مجوز صادرات از ش//رکت ملی گاز ایران، ش//امگاه ش//نبه 27 آذر به خط لوله سراس//ری چهارم گاز تزریق ش//د. به گزارش گس//ترش صنعت، با راهاندازی ردیفهای اول و دوم شیرینسازی فازهای 20 و 21 پارس جنوبی روزانه 52میلیون مترمکعب گاز از این پروژه ملی برداش//ت میشود. هدف از طرح توس//عه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی تولید 05میلیون مترمکعب گاز، 77هزار بش//که میعانات گازی، 400 تن گوگرد در روز، یک میلیون تن اتان و 1/1 میلیون تن گاز مایع در س//ال اس//ت. شرکت مهندسی و س//اختمان صنایع نفت )OIEC( اجرای این مگاپروژه را در هر دو بخش خش//کی و حف//اری در دریا برعهده دارد. در حال حاضر یک ردیف شیرینس//ازی پاالیشگاه فازهای 20 و 21 در مدار اس//ت و با تثبیت میعانات گازی در هفته جاری ردیف دوم شیرین سازی نیز در مدار قرار خواهد گرفت. گفتنی است، 2 ردیف دیگر به همراه واحد بازیافت گوگرد نیز تا پایان سالجاری وارد مدار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.