تولید بیش از 74هزارتن سازه و اسکلت فلزی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

در سالهای گذشته ایران شدیدترین تحریمهای اقتصادی را پش//ت سرگذاشت که عقب ماندن در صنعت نفت یکی از نتایج آن بود. بر این اس//اس با فازبندی پارس جنوبی ایران در تالش است تا عقبماندگیهای گذشته را جبران کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.