میدانهای مشترک نیازمند افزایش ظرفیت برداشت

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

پس از تصدیگری بیژن نامدارزنگنه بر وزارت نفت «ازدیاد برداشت» از

میدانهای نفتی به عنوان یکی از مهمترین سیاستها معرفی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.