بحران یا بحراننمایی؟

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

ایران در سالهای گذشته از وارد کننده صد در صد به تولیدکننده صد در صد صنعت و تجهیزات برق رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.