ماه ‹یگیری‹دالالن‹از‹آب‹گ ‹لآلود‹حادثه‹قطار‹

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدیرعامل ش//رکت راهآهن معتقد است که برخی انتقادهای عجیب و غیرواقعی که از سیس//تم کنترل هوش//مند قطار میشود از سوی کسانی هدایت شده که به دنبال ماهی گرفتن از آبهای گلآلود هستند.

س//عید محمدزاده با بیان اینکه متاس//فانه برخی عالقه دارند پای ش//رکتهای خارج//ی به برخی از این قراردادها دوباره باز ش//ود، به ایسنا گفت: بعضی از دالالن در توافقهای//ی ک//ه ب//ا طرفهای خارجی انجام میش//ود س//ودهای گزافی به جی//ب میزنند و از ای//نرو پس از این حادثه به دنبال آن هس//تند ک//ه از آب گلآلود برای خ//ود ماهی بگیرند. این امر تنها تش//ویش اذهان عمومی است و شرکت راهآهن براساس بررسیها و اسناد رسمی که دارد در صورت لزوم میتواند از برخی از این افراد شکایت کند.

وی با اش//اره به س//ابقه عق//د قرارداد ب//رای وارد کردن ATC به خطوط ریلی ایران گفت: نخس//تین صحبتها در این زمینه از سال ۵۸۳۱ مطرح شد. در آن زمان یک شرکت روسی در قراردادی ۸۲میلیون یورویی بنا داش//ت که تجهیزات مربوط به ATC را وارد ایران کند.

وی اف//زود: ب//ا توج//ه به اینک//ه این ق//رارداد در چارچ//وب قانون حداکثر اس//تفاده از توان داخلی با مش//کالتی مواجه میشد و طرف روس نیز حاضر به ایجاد تغییر در بندهای مربوط به آن نشد، اجرای آن از طرف آنها به طور رسمی متوقف شد.

مدیرعامل شرکت راهآهن با بیان اینکه پس از آن ش//رکت ایرانی مهاران اجرای این پروژه را در اختیار گرف//ت، گفت: این ش//رکت در س//الهای اوجگیری تحریمه//ا و در زمانی که ش//رکتهای بزرگی مانند زیمن//س یا آلکات//ل تجهیزات خ//ود را در ایران رها کرده و خدماترسانی به شرکتهای ایرانی را متوقف کردند، با استفاده از توان داخلی و دانش متخصصان بومی توانست یکی از بزرگترین پروژههای روزآمد در صنعت ریلی را اجرایی کنند.

محمدزاده با اش//اره به اینکه قرارداد بسته شده با طرف ایرانی در کنار تجهی//زات ،ATC تراکبندی خ//ط را نی//ز دربرمیگرفت، اف//زود: این ق//رارداد با ارزش ۲۳ میلیون یورو به امضا رس//ید، در شرایطی که برخی انتق//اد میکنند که چرا قرارداد داخلی در قیاس با نمونه خارجی با مبلغ بیش//تری بسته شده، باید توضی//ح داد که ای//ن قرارداد بهط//ور همزمان تراکبندی را نیز در دستور کار قرار داد و اگر بنا بود کل این پروژه با طرف روس بس//ته شود شاید مبلغ آن نزدیک به دو برابر آنچه با توان داخلی بس//ته شد برای ایران به شمار میآمد.

وی با بیان اینکه در همان زمان که شرکت راهآهن ب//ا طرف ایرانی ق//رارداد به امضا رس//اند هجمههای عجیبی علیه این ش//رکت ب//ه راه افتاد، گفت: بخش عظیمی از این ش//کایتها از س//وی نماینده شرکت روس در ایران انجام میشد که به دلیل متوقف شدن قرارداد قبلی از نظر اقتصادی ش//رایط مورد پسندش نبود و به دنبال فشار وارد کردن به راهآهن بود.

مدیرعام//ل ش//رکت راهآه//ن اف//زود: ب//ه دنبال ای//ن مس//ائل راهآهن در دی//وان محاس//بات و تمام سیس//تمهای قضایی کش//ور اطالعات مربوط به این قرارداد را منتش//ر کرده و رای تمام این دستگاهها به نفع راهآهن بود. از اینرو ابهامات مالی که به قرارداد ATC وارد میکنند به هیچ عنوان صحت نداشته و تنها برخی سودجوییها پشت آن قرار دارد.

محمدزاده به اهمیت نقش کارشناس//ان ایرانی در عبور از سالهای سخت تحریم اشاره کرد و افزود: اگر ما در همان زمان از توان داخلی استفاده نمیکردیم، بهط//ور قط//ع این پروژه ی//ا باید متوقف میش//د یا هزینههای گزافی برایش میپرداختیم. جای تعجب اس//ت وقتی یک شرکت ایرانی با اتکا به توان داخلی و اقدامات دانشبنیان چنین پروژه عظیمی را اجرایی ک//رده ب//دون در نظر گرفت//ن نکات مثب//ت تنها به انتقادهایی ناعادالنه از آن بسنده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.