6 پروژه راهسازی در جنوب کرمان

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

محمد ساردویی، مدیرکل راه و شهرسازی کرمان از اجرای 6 پروژه بزرگراهی و راه اصلی در راس//تای ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب، در راستای توسعه و تکمیل کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت، به نقل از پای//گاه خبری وزارت مسکن، راه و شهرسازی، محمد ساردویی، مدیر کل راه و شهرسازی کرمان جنوبی با بیان اینکه 6 پروژه راهسازی در راستای تحقق سیاس//تهای کلی اقتصاد مقاومتی در کرمان جنوبی در دست اجراس//ت، گفت: این پروژهها ش//امل اح//داث بزرگراه جیرفت، کهن//وج-رودان، جیرفت-ب//م، جیرفت- میانچی//ل و جیرفتبافت-س//یرجان، بهس//ازی بزرگ//راه کهنوج-قلع//ه، گنج-فنوج و اح//داث راه اصل//ی بندرجاس//ک-قلعه گنج-ریگان اس//ت. با برنامهریزی انجام ش//ده و در صورت اختصاص بهموقع اعتبارات تا پایان امس//ال پروژههای ابالغ شده تکمیل و مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.

س//اردویی افزود: تاکنون ۰۰۱ کیلومت//ر از بزرگراه جیرفتکهن//وج-رودان به بهرهبرداری رس//یده و ۰۳ کیلومتر در محور کهنوج-رودان در حال اجراس//ت و با ۵۳میلی//ارد تومان هزینه به پیش//رفت ۴۸درصدی رسیده اس//ت. در این محور در ورودی جیرف//ت، پ//ل جنگلآب//اد به ط//ول 6۹۱ مت//ر ب//ا ۴میلیارد و ۰۰۸میلی//ون تومان اعتبار و نیز پل س//رجاز به طول ۸۴۳ متر ب//ا اعتبار ۸میلیارد و ۰۰۸میلیون تومان درحال احداث اس//ت و مطالعه س//اخت پل بهادرآباد در رودبار جنوب به طول ۰۲۴ متر و اعتبار ۴۱ میلیاد تومان انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرس//ازی کرمان جنوبی با اشاره به اینکه ۵۴ کیلومتر از بزرگراه جیرفت-بم در حوزه کرمان جنوبی قرار دارد، گف//ت: ۰۲ کیلومتر از این محور ۵۴کیلومت//ری به بهرهبرداری رس//یده و س//اخت ۵۲ کیلومتر دیگر با ۰۲میلیارد تومان هزینه به پیشرفت ۰۸درصدی رسیده و برای تکمیل آن به ۰6میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

وی به احداث بزرگراه جیرفت-میانچیل به طول ۲۲ کیلومتر اش//اره کرد و افزود: ۱۱ کیلومتر از این بزرگ//راه به بهرهبرداری رسیده و احداث باقی مسیر با 6میلیارد تومان اعتبار به پیشرفت ۷۲درصدی رس//یده و برای تکمیل باق//ی بزرگراه به ۷میلیارد و ۰۰6میلیون تومان اعتبار نیاز داریم.

س//اردویی با اش//اره به اینکه ۰۸۱کیلومتر از بزرگراه درحال اح//داث جیرفت-بافت-س//یرجان در جنوب کرم//ان قرار دارد، گفت: ۵۱کیلومتر از این بزرگراه بهبهرهبرداری رس//یده و قطعه نخس//ت این پروژه ۸۸درصد پیش//رفت ک//رده و قطعه دوم نیز ۰۳درصد پیشرفت داشته و اعتبار هزینه شده برای قطعه نخست و دوم تاکنون ۲۱میلیارد تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.