یک میلیون مسافر به مترو تهران افزوده میشود

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدیرعام//ل ش//رکت مترو ته//ران و حومه گفت: ب//ا افتتاح ۳ ایس//تگاه دیگر در نیمه شمالی این خط تا پایان سال خط سوم مترو تهران بهطور کامل به بهرهبرداری میرسد.

به گ//زارش ایرنا، هابیل درویش در مراس//م افتتاح ایس//تگاه حس//ینآباد در نیمه ش//مالی خط ۳ مترو تهران افزود: این خط به طول ۷۳ کیلومتر، جنوبیترین نقطه را به ش//مالیترین نقطه تهران وصل میکن//د. وی با بیان اینکه با بهرهبرداری کامل این خط بیش از یک میلیون مس//افر به ن//اوگان مترو تهران افزوده میشود، گفت: بهطور متوسط هر ماه یک ایستگاه به بهرهبرداری کامل میرسد و تالش خواهیم کرد تا پایان امسال خط ۳ مترو ته//ران بهطور کامل به بهرهبرداری برس//د. مدیرعامل ش//رکت مترو تهران در ادامه از رفع مشکل تامین پله برقی ایستگاههای مترو خبر داد و گفت: تمامی پله برقی ایس//تگاههای قابل افتتاح خریداری ش//ده و تمامی ایس//تگاههای تازه افتتاح مترو با نصب پله برقی به بهرهبرداری میرسد.

وی با بیان اینکه امس//ال برای س//اخت و توسعه مترو بیش از ۲هزار میلیارد تومان هزینه ش//ده اس//ت، افزود: براساس قانون هزین//ه ۰۵درصد س//اخت ن//اوگان حملونقل عموم//ی باید از س//وی دولت پرداخت ش//ود و امیدواریم با توجه به اینکه یکی از س//نگینترین پروژهه//ای ش//هری در حال اجراس//ت، دولت ای//ن بودجه را پرداخ//ت کند. به گفت//ه درویش ب//ا افتتاح هر ایستگاه مترو س//االنه ۰۱هزار میلیارد تومان در مصرف سوخت صرفهجویی میشود. وی با بیان اینکه ۵۸درصد تجهیزات مترو ساخت داخل اس//ت، گفت: تاکنون توانستیم ۰6درصد قطعات را بومیس//ازی کنیم و بیش از ۰۰۲ تولیدکنن//ده داخلی برای مت//رو کار میکنند و امروز در مرحلهای قرار داریم که میتوانیم واگنهایمان را در داخل تامین و حتی به خارج از کش//ور صادر کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.