آغاز عملیات الیروبی اسکلههای بندر آبادان

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدی//ر بن//ادر و دریان//وردی آب//ادان گفت: عملی//ات الیروبی اسکلههای بندر آبادان آغاز شد.

به گزارش مانا، رضا سفاری افزود: این پروژه از اهداف سال ۵۹ معاونت بندری و دریایی این مدیریت است که به منظور تعمیق اس//کلههای بندر آبادان و رسیدن به عمق مناسب برای افزایش پهلودهی شناورهای با تناژ باالتر انجام میشود.

وی افزود: پروژه یادش//ده با ارزش افزونبر ۸۴۹میلیون تومان از س//وی شرکت ترانشیپ پارس تتیس در مساحت ۰۴هزار متر مکعب انجام میشود.

وی گفت: با اتمام این پروژه میزان ظرفیت پهلودهی شناورها در ای//ن بندر افزایش مییابد و ب//ه دنبال آن عملیات صادرات و واردات کاال با رشد چشمگیری روبه رو خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.