50 درصد بازار «سیبک» در اختیار تولید کنندگان داخلی

راهاندازی نخستین خط تولید «ون» در ایرانخودرو دیزل

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدیرعامل شرکت ایرانخودرو دیزل از راهاندازی خط تولید ون وانا با ویژگیهای فنی منحصربه فرد با بیشترین میزان ساخت داخل خبر داد.

غالمرضا رزازی افزود: ون تولیدی در ش//رکت ایرانخودرو دیزل با نام تجاری وانا، با اس//تاندارد آالیندگی یورو 4 تنها ون تولیدش//ده در داخل کش//ور است که با 35 درصد ساخت داخل از ش//روع همراه بوده و این میزان به 55درصد داخلیسازی در سال آینده میرسد.

وی اف//زود: ون وان//ا به موت//ور بنزینی 136 اس//ب بخ//اری 4G69 میتسوبیشی مجهز است و با ظرفیت حمل مسافر 14+1 نفر از بیشترین ظرفیت حمل مسافر در میان ونهای تولید شده در بازار ایران برخوردار اس//ت. رزازی با اشاره به ویژگیهای ایمنی این محصول نیز خاطرنشان کرد: ون وانا از ترمز دیس//کی در چرخهای جلو و همچنین سیستمهای آب//یاس و ایبیدی برخ//وردار بوده و کمربند ایمنی س//هنقطهای برای تمامی سرنشینان آن درنظر گرفته شده است. وی همچنین برخورداری این خودرو از سقف بلندتر، امکان تنظیم تمام صندلیهای سرنشینان و سیس//تم سرمایشی و گرمایشی مستقل در جلو و عقب کابین خودرو را از جمله امکانات موجود برای راحتی هر چه بیشتر سرنشینان دانست و تاکید کرد برخورداری از سقف بلند در این محصول باعث شده تا امکان دریاف//ت مجوز هر دو نوع آ و ب کارب//ری آمبوالنس برای این محصول فراهم باشد که اقدامات الزم در این زمینه انجام شده است.

مدیرعامل ش//رکت ایرانخودرو دیزل خاطرنش//ان ک//رد: ما برای این محصول، روشهای فروش نقدی، نقدی مرحلهای و تسهیالتی را درنظر گرفتهایم و میتوانیم اعالم کنیم که ون وانا تنها محصولی اس//ت که در کمترین مدت و س//ریعتر از سایر محصوالت موجود در بازار، تولید و به مش//تریان تحویل داده میش//ود و به زودی امکان عرضه آن به صورت پالک عمومی عالوه بر پالک شخصی میسر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.