فاز جدید همکاری فولکسواگن در ایران

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

آنطور که در س//ایت رس//می «دبیرخانه هیات عال//ی نظارت بر سازمانهای صنفی کش//ور» آمده، شرکتی مشترک به نام فولکس واگن و یکی از خودروسازان خصوصی کشور به ثبت رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.