پروژههای بهبود گیربکس تیبا در مگاموتور

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

به منظ//ور بهبود عملک//رد گیربکس تیب//ا و افزایش رضایت مش//تری دو پ//روژه اس//تفاده از سیس//تم دوبل برنج//ی ۱ و ۲ گیربکس تیبا(۱DN) و بهبود پوسته کالچ گیربکس به منظور استفاده از دیسک و صفحه کالچ جدید در مگاموتور تعریف شد.

ب//ه گزارش س//ایپانیوز، حمی//د کربالییرضا مع//اون کیفیت مگاموتور با تش//ریح پروژه اس//تفاده از سیستم دوبل برنجی ۱ و ۲ گیربکس تیبا(۱DN )گفت: با هدف بهبود عملکرد گیربکس تیبا و افزایش رضایت مش//تری در ای//ن پروژه، دنده برنجیهای دن//ده یک و دو هرکدام از مدل تک برنجی به دوبل برنجی ارتقا پیدا کرده است.

معاون کیفیت مگاموتور در ادامه افزود: این پروژه مراحل تایید نمونه و یکروز خط را س//پری کرده و از میانه بهمن سالجاری شروع به تولید انبوه میشود و در تمامی محصوالت ایکس ۰۰۲ اجرایی خواهد شد.

وی در تش//ریح این پ//روژه گفت: این پ//روژه در افزایش عمر قطع//ات مربوط و همچنین جاروی دندهه//ای ۱ و ۲ بهویژه در شرایط سخت مانند سرما و دورهای باال تاثیر چشمگیری داشته ب//ه نحوی که در معک//وس ۳ به ۲ و ۲ به یک کامال بهبود آن از سوی راننده حس میشود. گفتنی است استفاده از سیستم تک برنجی در دندههای ۱ و۲ در گیربکسهای روز دنیا مرسوم نبوده و به ندرت اس//تفاده میشود که این امر نیز در شرکت مگاموتور به منظور بروزرس//انی گیربکس تیبا و افزایش رضایت مش//تری تعریف و اجرایی شده است.

کربالییرضا در ادامه ضمن معرفی پروژه دوم گفت: در پروژه دوم که عنوان آن بهبود پوسته کالچ گیربکس به منظور استفاده از دیس//ک و صفحه کالچ جدید اس//ت، اولویت دستاورد پروژه بهبود عملکرد سیستم کالچ بوده و در همین این راستا با توجه به بازخوردهای مشتری بلبرینگهای ابتدا و انتهای شفت اصلی نیز تقویت ش//ده و ۰۳درصد تحمل بار این بلبرینگها بیش//تر شده است.

مع//اون کیفیت مگاموتور با اش//اره به افزای//ش عمر و بهبود عملکرد سیستم کالچ گفت: با توجه به طراحی بهینه و افزایش قطر دیسک و صفحه کالچ و همچنین بهبود سیستم خنککاری شاهد افزایش عمر و بهبود عملکرد سیستم کالچ خواهیم بود.

وی گفت: در این طرح نیروی پدال نیز کاهش یافته و تنظیم ی//ا ریگالژ کالچ راحتتر انجام خواهد ش//د. در این پروژه حدود ۴۱ قطعه در حوزه گیربکس و ۵ قطعه در حوزه موتور و ۵ قطعه در حوزه استارت و دستهسیم تغییر خواهد کرد.

کربالییرضا افزود: با توجه به رابطه مس//تقیم سیس//تم کالچ با جاروی دندهها، طبیعی اس//ت عملکرد مناسب سیستم کالچ، بهب//ود جاروی دندهها را نیز ش//امل میش//ود. نمونههای اولیه آزمایشی مدلسازی شده این پروژه ساخته شده و مراحل تولید و صحهگ//ذاری قطعات نمونه و یکروز خط دی و بهمن س//ال جاری انجام خواهد ش//د. با توجه به حساسیت و تغییرات وسیع این پروژه در حوزههای گیربکس، موتور و استارت و دسته سیم از اس//فند ۵۹۳۱ اجرای این پ//روژه بایکی از محصوالت ۲۳۲ و ۱۱۲ آغاز شده و پیشبینی میشود اردیبهشت سال آینده همه محصوالت ایکس ۰۰۲ به این سیستم مجهز شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.