600 میلیارد تومان صکوک اجاره برای سایپا

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

مدیرعام//ل تامین س//رمایه لوتوس پارس//یان گف//ت: پس از موفقیت در انتش//ار اوراق مرابحه برای ش//رکت سایپا، این بار به دنبال انتشار اوراق صکوک اجاره برای این خودروساز هستیم.

به گ//زارش عصرخودرو، علی تیموریش//ندی درب//اره میزان انتش//ار اوراق صکوک ادامه داد: حدود ۰۰۶ میلیارد تومان برای صکوک اجاره شرکت س//ایپا درنظر گرفته شده که امیدواریم با طی شدن مراحل اداری این طرح تا ۲-۱ ماه آینده شاهد انتشار صکوک اجاره سایپا در بازار سرمایه باشیم.

وی افزود: در راس//تای تامین مالی شرکتهای ایرانی، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارس//یان تصمیم به انتشار اوراق مرابحه برای ایرانخودرو دارد.

وی درباره می//زان اوراق مرابحه ایرانخ//ودرو گفت: در طرح اولیه حدود ۰۰۷میلیارد تومان برای این اوراق درنظر گرفته شده است اما باید منتظر مجوز سازمان درباره انتشار این اوراق باشیم.

تیموریش//ندی بی//ان ک//رد: عالوه ب//ر مجوز س//ازمان باید ضمانتهای الزم هم برای انتش//ار وجود داش//ته باش//د تا اوراق مرابحه ایرانخودرو به مرحله انتشار برسد. اکنون به دنبال فراهم کردن این ضمانتها هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.