تب قیمت خودرو در بازار فروکش کرد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در روزه//ای پایانی فص//ل پاییز و در آس//تانه ورود به آخرین فصل س//ال، بازار خودرو همچنان با کاهش تقاضا روبهرو اس//ت در حال//ی که ب//ه گفته ریی//س اتحادیه نمایش//گاهداران قیمت خودروهای داخلی برخالف دو ۳هفته اخیر، س//یر کاهش//ی در بازار داشته است.

رییس اتحادیه نمایش//گاهداران خودرو ته//ران در گفتوگو با خبر خودرو با اشاره به روند کاهش قیمت خودروهای داخلی در بازار اظهار کرد: بازار خودروهای داخلی به جز دو خودرو مزدا ۳ و ساندرو که با افزایش قیمت در بازار مواجهند، سایر خودروها با سیر کاهشی قیمت در بازار روبهرو است.

سعید موتمن با اشاره به افزایش عرضه خودرو به بازار تصریح کرد: افزایش عرضه شرکتهای خودروساز در بازار باعث کاهش قیمت خودروهای داخلی در بازار شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.