50 درصد بازار «سیبک» در اختیار تولید کنندگان داخلی

در گفتوگو با یکی از تولیدکنندگان «سیبک» عنوان شد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

س//یبکها حرک//ت بی//ن دو قطع//ه را ب//دون کمترین اصطکاک در خودرو فراهم میکنند و خرابی آن باعث لرزش فرمانوزدنآنمیش//ود. برایارزیابیتوانمندی قطعهسازان داخل در تولید قطعات خودروها گفتوگویی با تولیدکنندگان این قطعات داشت تا ظرفیت و توانمندی آنه//ا را در اختیار مخاطبان قرار ده//د. در این گفتوگو به سراغ سیدجالل موسوی، مدیرعامل شرکت یزدانخودرو، تولیدکننده قطعات جلوبندی خودروهای سبک و سیبک رفتیم و درباره تولیدات این شرکت و وضعیت صادرات جویا شدیم که در ادامه میخوانید.

€تولیدات€این€شرکت€چند€درصد€نیاز€بازار€داخل€ € را€تامین€م €یکند€؟

بازار هدف این واحد تولیدی بیشتر خدمات پس از فروش اس//ت و حدود ۸ دهم بازار را تامین میکند. البته تالش این اس//ت که برای س//ال آینده این عدد به یک درصد برسد که در حال حاضر مطالعاتی در این زمینه در حال انجام اس//ت تا ب//ا حمایتهای دولتی گامهایی برای حرکت به س//مت صادرات و داش//تن بازارهای جدید خارجی برداشته شود. بعد از برجام و بازش//دن فضای اقتصادی تاکید بر صادرات افزایش یافته زیرا با پیوس//تن ب//ه بازارهای جهانی ضروری اس//ت از هماکنون برنامههای مش//خص و روشنی تعریف شود تا قطعهسازان بتوانند در بازار رقابت باقی بمانند.

امروز محصوالت داخلی که به بازارهای داخلی وابس//ته هس//تند بدون حضور رقیب بینالملل//ی فروش دارند و اگر فض//ای ب//از اقتصادی اتف//اق بیفتد به ط//ور قطع وضعیت متفاوت خواهد ش//د. از این رو ضروری اس//ت افق دید خود را به اندازه باز ش//دن فضاهای اقتصادی توسعه دهیم تا در کنار دیگر قطعهس//ازان بزرگ جهانی بتوانیم رقابت کنیم. بنابراین کارشناس//ان از امروز در ح//ال پژوهش و مطالعه هس//تند تا با موقعیتس//نجی بازارهای جهانی این واحد تولیدی بتواند در کنار رقبای بینالمللی به رقابت بپردازد.

از اینرو س//عی شد با حضور در نمایشگاههای بینالمللی خارجی، ب//ازار و میزان توانمندیهای رقبا رصد ش//ود که بازخوردها و نتایج بررس//یها نش//ان میدهد بس//یاری از قطعات ایرانی به لح//اظ کیفیت مطلوبتر از قطعات حتی اروپایی اس//ت. این نشان سیبکهای خود را با سیبکهای دو کشور ایتالیا و ترکیه از لحاظ کارکرد، ظاهر و بستهبندی مقایسه کرد و مطالعات نشان میدهد توانمندی قطعهساز ایرانی در موقعیت باالتری قرار دارد.

ام//ا در بحث ص//ادرات این تولیدکننده تنه//ا عراق را به عن//وان بازار ه//دف صادراتی در اختی//ار دارد در حالی که یکی از همتایان ترک به ۶۱ کش//ور، سیبک صادر میکند. با این ش//رایط همواره این پرسش مطرح میشود که آیا این واحد تولیدی نتوانس//ته صادرات داشته باشد یا زمینه این امر مهیا نیست؟

€زمین €ههای/ی€که€ی/ک€تولیدکننده€نی/از€دارد€تا€ € صادرات€اتفاق€بیفتد،€چیست؟

تحریمها آرام آرام در حال کمرنگ ش//دن است اما انتظار تولیدکننده داخلی این اس//ت که تحریمهای داخلی نیز به همان نس//بت کمرنگ شود تا صنعتگر مجالی برای توسعه و صادرات داش//ته باشد. برای نمونه ۴ دستگاه برای روزآمد ش//دن خط تولید خود خریداری کردی//م و در اینباره کره مهلت ۶ ماهه برای پرداخت هزینههای آن داد اما اداره برق استان با این کارخانه همراهی نمیکند و اعالم کرده قادر به تامین برق موردنیاز نیست.

€یزدا €نخودرو€س/یبک€ک/دام€خودروها€را€تولید€ € م €یکند؟

ب//رای تم//ام خودروهای روز ایرانی از جمل//ه ال ۰۹، پژو ۶۰۲، تیبا، پژو ۵۰۴ ...و سیبک تولید میشود.

€در€زمین/ه€صادرات€ک/دام€بازاره/ا€را€در€اختیار€ € دارید؟ در حال حاضر تنها عراق بازار سیبکهای ایرانی است.

€از€کیفیت€برتر€تولیدات€سیبک€ایرانی€در€مقابل€ € س/یب €کهای€ایتالیای/ی€و€ترک€گفتید،€آی/ا€به€لحاظ€ قیمت€این€قطعه€در€مقابل€این€کش/ورها€رقاب €تپذیر€ است؟

بله، به لحاظ قیمت سیبکهای ایرانی قیمتی پایینتر از آنها دارند. در مطالعاتی که انجام شد تولید سیبک پژو ۵۰۴ که در ایتالیا برای بازار ای//ران یا بازارهای خاورمیانه (عراق و س//وریه) و بازار سودان تولید میشود و حتی سیبکهای ترک، نزدیک به ۴ دالر اس//ت اما ن//وع ایرانی آن با نیم دالر ارزانت//ر در ح//ال تولید بوده این در حالی اس//ت که در باال توضیح داده شد به لحاظ کیفیت و نوع بستهبندی نسبت به سیبکهای ترک و ایتالیایی در موقعیت باالتری قرار دارد.

€آیا€سیب €کهای€ترک€و€ایتالیایی€وارد€بازار€ایران€ € هم€م €یشود؟

بل//ه، در اینباره مذاکراتی با محس//ن صالحینیا، معاون امور صنای//ع وزیر صنعت، معدن و تج//ارت انجام و مطرح ش//د که وزارتخانه سعی دارد با هدف کمک به تولیدکننده داخلی با افزایش تعرفهها به صنعتگران کمک کند.

ای//ن حمایت ب//رای کوتاهمدت مطلوب اس//ت اما برای بلندم//دت و زمانی که دره//ای تجارت جهانی به کش//ور بازش//ود به طور قطع باید برنامه و سیاستی دیگر اندیشید. برای عضویت در سازمان تجارت جهانی به طور قطع تعرفه پاس//خگو نخواهد بود و به امور زیربنایی و جدی نیاز داریم زیرا با ش//رایط تعرفهای،تولیدکنندگان داخلی شاید برای ۲ س//ال بتوانند فعالیت داشته باشند اما به مرور محکوم به حذف خواهند بود.

€واردات€س/یبک€ب/ا€توج/ه€به€نی/از€ب/ازار€انجام€ € م €یشود€یا€خیر؟

بل//ه، ب//ازار خدمات پ//س از ف//روش س//االنه نزدیک به ۳۱میلیون س//یبک نیاز دارد و این رقم جدا از سیبکهای م//ورد نیاز خ//ط تولید )OE( خودروس//از اس//ت. حدود ۰۵درصد بازار در اختیار تولیدکنندگان ایرانی بوده و باقی بازار از طریق واردات از کشورهای چین، تایوان، کره، ترکیه ...و تامین میش//ود که ترکیه س//هم خوبی در بازار سیبک ایران دارد.

تولیدکننده برای داش//تن س//هم بیش//تر از بازار داخل ماش//ینآالت خود را اضافه میکند اما فضا و مواد موردنیاز موجود اجازه توسعه را به او نمیدهد.

€در€واق/ع€این€ادع/ا€وجود€دارد€ک/ه€تولیدکننده€ € ایرانی€توان€توسعه€دارد€اما€نیاز€به€حمایت€دارد؟

بل//ه، برای توس//عه صنعتگر به حمایته//ای دولتی نیاز اس//ت. غالمرضا سلیمانی معاون س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در ش//هرک فناوری قطعات خودرو تبریز از واحد تولیدی س//یبک تبریز بازدید داش//ت که این شرکت در فضایی نزدیک به یک هزار متر مربع و ۰۷ نیرو در حال فعالیت است. از این رو محدودیت فضایی وجود دارد و دیگر مشکالتی که برای بسیاری از تولیدکنندگان یکسان است، نیاز به تکرار ندارد.

این نش//ان برای افزایش س//هم خود در بازار و حرکت به س//مت صادرات در نظر دارد دس//تگاههای خود را افزایش ده//د زیرا ت//وان و ظرفیت این امر وج//ود دارد. برای اثبات میتوان در بازار ایران درباره نش//ان «اس فورتی» مطالعه و پژوهش کنید تا این ادعا ثابت شود.

ای//ن مجموعه تولی//دی با ای//ن کیفیت میتوانس//ت بیش//تر از ترکیه بازارهای جهان//ی را در اختیار بگیرد زیرا ب//ه لحاظ کیفیت و قیم//ت باالتر از رقب//ای خود در حال حرکت کردن اس//ت. البته نمیتوان این موضوع را نادیده گرفت که در بحث صادرات ضعیف عمل کردهایم. بنابراین برای جب//ران کمکاری در بازار افریقا به دنبال گس//ترش فعالیتها هس//تیم که در این راس//تا به س//ودان صادرات داشته و به تونس نیز نمونههایی ارسال شده است. حضور این واحد تولیدی در نمایش//گاههای بینالمللی به دنبال گسترش س//بد مشتریها انجام میش//ود و با شرکت در نمایش//گاههای استانبول و دوبی سعی کردهایم ارتباطات خ//ود را در بین همتایان خارجی توس//عه دهیم. بنابراین انتظار صنعتگر هموار شدن حرکت در این مسیرهاست.

ش//رکتهای بازرگان//ی ایرانی فعالیتهای//ی در بحث صادرات داشتهاند اما عملکرد آنها مطلوب نبوده و ظرفیت تولید ایران بیش از آماری اس//ت ک//ه وجود دارد. توجه به این نکته ضروری است که نیاز نیست هر شرکت به تنهایی وارد موضوع صادرات ش//ود بلکه در بس//یاری از کشورها به این ش//کل عمل میش//ود ک//ه ش//رکتی کار صادرات تولیدکنن//دگان را به عهده میگی//رد و کار به طور کامل تخصصی و حرفهای انجام میش//ود به شرط آنکه شرکت موردنظ//ر به کار خود وارد باش//د و آموزش و تجربه الزم را در این امر داشته باشد.

€امروز€ش/رکت€یزدا €نخودرو€ب/ا€چند€درصد€در€ € حال€فعالیت€اس/ت€و€ای/ن€فعالیت€تا€چ/ه€اندازه€در€ درصد€به€لحاظ€نیروی€انسانی€و€سرمایه،€در€افزایش€ تولید€تاثیرگذار€است؟

در حال حاضر این ش//رکت روزانه حدود ۴هزار سیبک تولی//د میکند که میتواند این آمار را برای س//ال ۶۹ به ۶ هزار سیبک برساند. البته ظرفیتهای بیشتری وجود دارد ک//ه نیاز به سیاس//تگذاری و برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت اس//ت تا برای صنف سیبک پروانه ساخت صادر ش//ود زیرا ظرفیت تولید در کش//ور به لحاظ دانش و توانایی باالست.

€عن/وان€ش/ده€بود€که€ب/ازار€ای/ران€س/االنه€به€ € ۳۱میلی/ون€س/یبک€نی/از€دارد€ک/ه€۰۵درص/د€آن€ ب €هوس/یله€تولید€داخل/ی€تامین€م €یش/ود.€آیا€تمام€ قطعات€مورد€اس/تفاده€در€تولید€س/یبک€در€داخل€ ساخته€م €یشود؟

بله، درب//اره آمار خودروهای س//واری در ایران اعدادی مختلفمطرحمیشوددرحالحاضربین۵۱تا۷۱میلیون خودروی سواری در کش//ور در تردد است و هر خودرویی که عمر آن از ۳سال میگذرد نیاز به تعویض سیبک دارد. برای نمونه این ش//رکت امروز برای پژو، ۸ قطعه جلوبندی تولید میکند و بخش//ی از قطعات ک//ه مربوط به گردگیر اس//ت از ترکیه وارد میش//ود یا مهرههای مورداستفاده از تایوان تامین میش//وند اما باقی قطعات موردنیاز در ایران تولید و مونتاژ میش//ود که بیشترین سهم بازار سیبک در حال حاضر در اختیار ترکیه، چین و کره است.

€آیا€س/یب €کهای€تولیدی€ایران€پاسخگوی€خط€ € تولید€خودروسازان€داخلی€است؟

خیر، خودروسازان نیز برخی سیبکهای موردنیاز خود را از طریق واردات تامین میکنند.

€آی/ا€ب/رای€تامین€س/یب €ک€خودروه/ای€جدید€ € مذاکراتی€با€شما€انجام€شده€است؟€

در ح//ال حاضر مذاکرهای انجام نش//ده ام//ا این واحد تولی//دی در حال چی//دن مقدمات اولیه و نمونهس//ازی س//یبکهای م//ورد نیاز اس//ت و حت//ی اگر خ//ط تولید خودروس//از نیازی به سیبک نداش//ت برای خدمات پس از فروش این خودروها بازار تا ۳ س//ال آینده تامین خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.