تاسیس شرکتهای مشارکتی با الگوی کشورهای موفق

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

سرمایهگذاری مشارکتی در صنعت قطعه یکی از مباحث مهم در روزآمد ش//دن واحدهای تولیدی است. این در حالی است که برخی از قطعهسازان نس//بت به این امر نگاه خوشبینانهای نداشته و آن را کارساز نمیدانند. به طوری که یک فعال صنعت قطعه کش//ور معتقد اس//ت که تجربه خوبی در همکاری مشترک در صنعت قطعهسازی ایران وجود ندارد.

محم//د نصیری در گفتوگو با خبرخودرو اظهار کرد: در س//الهای اخیر گروهه//ای همگن قطعهس//ازی چندین ب//ار اقدام به همکاری و تش//کیل شرکتهای مشارکتی (جوینتونچر) کردند اما متاسفانه در کمتر از ۳ سال این مجموعهها منحل شده، حتی قطعهسازانی که در این گروهها وارد شدند پس از این جریان با مشکالت زیادی مواجه شدند.

وی با اش//اره به اینکه فرهنگ همکاری گروهی در ایران بس//یار کمرنگ است، تصریح کرد: اجرای فعالیتهای گروهی در ایران بسیار دشوار است و همانگونه که بسیاری از همکاران و قطعهسازان داخلی مطرح کردند تشکیل شرکتهایی با سرمایه مشترک چندان پاسخ نخواهد داد.

این قطعهساز با اشاره به لزوم استفاده از تجربه شرکتهای خارجی در دنیا تاکید کرد: در سایر کشورهای دنیا ایجاد همکاری و سرمایهگذاری مشترک نه تنها در میان شرکتهای داخلی بلکه بین چندین شرکت خارجی انجام میش//ود. ما نیز در کشور امروز برای ایجاد شرکتهای مشترک باید تجربه ش//رکتهای خارجی را الگو قرار دهیم چرا که زمانی که در دنیا ۲ ش//رکت خودروس//ازی تش//کیل ش//رکت مش//ترک میدهند ضمن تامین بازارهای داخلی آن کش//ور، عمده بازارهای جهانی طرف همکاری را نیز پش//تیبانی میکنند. مشخص نیست که امروز تشکیل برخی از این شرکتها بر مبنای چه سیاستهایی انجام میشود چرا که ایجاد برخی از این شرکتها، تامین و خرید داخلی را نیز با موانع و مشکالتی همراه میکند.

جعفری تاکید کرد: در جریان همکاریهای ش//راکتی با خارجیان جریان ص//ادرات بیش از تامین نی//از داخل قوت میگیرد این در حالی اس//ت که در ایران مواردی که منجر به تش//کیل چنین ش//رکتهایی ش//ده است نه تنها موضوع صادرات مطرح نیس//ت بلکه به واسطه برخی برنامهها و تعیین استانداردهایی دوباره به منابع خارجی رجوع میشود.

جعف//ری درنهایت عنوان کرد: در جریان س//رمایهگذاری و همکاریهای مش//ارکتی در صورتی که طرف مقابل به قوانی//ن و قراردادهای بینالمللی آشنا نباشد در این همکاریها سودی نخواهد برد.

برای وارد ش//دن به هر امر جدیدی خوب اس//ت نقاط قوت و ضعفها از سوی کارشناسان بیان شود اما این دیدگاهها باید به سمتی بروند که از هر تهدیدی به عنوان فرصت، بهترین بهرهوری شود. سنگاندازی و مانعتراشی آفتی است که هر همتی را به خاموشی بدل میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.