پرداخت معوقات قطعهسازان نیازمند راهکار جدید

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در حال//ی که ش//نیده میش//ود برخی خودروس//ازان برای پرداخت بدهیه//ای خ//ود برنامههای//ی دارن//د و در حال انجام آن هس//تند قطعهس//ازان از عقب افتادن دوباره بدهیها میگوین//د. رییس انجمن قطعهس//ازان خراس//ان رض//وی در اینباره معتقد است وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ورود جدی داشته باشد تا این مهم رفع شود.

ابوالقاس//م آروند در گفتوگو با خبرخودرو افزود: پیشنهاد فروش اموال مازاد خودروسازان بدهکار برای پرداخت طلب قطعهس//ازان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت قدیمی ش//ده و نزدیک به ۳س//ال اس//ت که از این راهکار استفاده میش//ود اما چندان موثر نبوده است زیرا فروش اموال مازاد خودروسازان موجب بهبود وضعیت نقدینگی آنها میشود اما تاثیر چندانی بر پرداخت طلب قطعهسازان نخواهد داشت.

وی بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راس//تای پرداخت بدهیهای خودروس//ازان باید اقدامی کارآمد انجام دهد در غیراین صورت فاصله قطعهس//ازی و خودروس//ازی کش//ور ب//ا اروپاییه//ا روز ب//ه روز از نظر فن//اوری تولید و ماشینآالت سختافزاری و نرمافزاری بیشتر خواهد شد.

این فعال صنعت قطعه با اش//اره به وضعیت صنعت قطعه کش//ور پس از برجام اذعان کرد: پس از انجام برجام تاکنون هیچکدام از خودروس//ازان و قطعهس//ازان خارجی اقدام به برق//راری ارتباط برای همکاریهای مش//ارکتی با تاس//یس شرکتی مشترک با قطعهسازان داخلی نکردهاند چرا که این شرکتها پیش از انجام هر امری سود خود را برآورد میکنند. وی خاطرنشان کرد: برخی شرکتهای خودروسازی همچون پژو، رنو و س//یتروئن عالقه بس//یاری به برق//راری ارتباط و س//رمایهگذاری مشترک با قطعهسازان داخلی دارند بنابراین امیدواری//م با تحقق این امر ش//اهد تحولی عظیم در صنعت قطعه و خودرو کشور باشیم.رییس انجمن قطعهسازان کشور در رابطه با وضعیت صادرات قطعه عنوان کرد: صادرات قطعه ب//ه بازارهای جهانی نیازمند برقراری ارتباط با ش//رکتهای خارجی اس//ت، البته ایجاد شرکتهای مش//ترک در زمینه قطعهس//ازی و خودروس//ازی نیاز به حمایت جدی دولت و بانکها از قطعهسازان و مجموعهسازان داخلی دارد تا مسیر رش//د این صنعت هموار ش//ود. اس//تفاده از ماش//ینآالت و فناوریهای پیشرفته و جدید تاثیر بسزایی در رشد صادرات قطعه دارد بنابراین دولت باید در راستای ورود این فناوریها به کش//ور از قطعهس//ازان حمای//ت کند. آرون//د تاکید کرد: همکاری با ش//رکتهای خارجی بهطور قط//ع تاثیر مثبتی بر رش//د صنعت قطعه کش//ور دارد و باعث رفع مشکالت و برداشته شدن موانع از سر راه این صنعت میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.