سازوکار گیربکسهای کمکی در خودروهای دیوی۴

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

یک//ی از ش//رطهای اصل//ی خودروه//ای SUV و آفرود، داش//تن سیس//تم انتقال قدرت به ۴ چرخ بوده و با استفاده از گیربکسه//ای معمولی و مت//داول نمیتوان چنین انتقال قدرتی را انج//ام داد. برای همین طراحان در کنار گیربکس اصل//ی، یک گیربکس کمکی هم تعبی//ه میکنند که بتواند ضمن افزایش گش//تاور خروجی پیشرانه آن را به چرخهای جلو نیز تحویل دهد.

ب//ه گزارش عصرخودرو، وظیفه ی//ک گیربکس در خودرو، فراهمک//ردن امکان انتقال قدرت و گش//تاور خروجی موتور با نس//بتهای مختل//ف بوده تا امکان رانندگی با س//رعتها و دورهای مختلف فراهم ش//ود. ب//رای آنکه گیربکس چنین کاری را انجام دهد، مجهز به یک مجموعه دنده با نسبتهای معی//ن به یکدیگر ب//وده و دارای یک ش//فت (محور) اصلی ورودی از پیشرانه و یک شفت خروجی به سمت دیفرانسیل و چرخهاست. چنین ساختاری برای خودرویی درنظر گرفته ش//ده که تنها یکی از محورهای آن محرک است و گیربکس تنها ی//ک خروجی ب//رای محور مح//رک مرب//وط دارد. در خودروهای ۴چرخ متحرک، برای آنکه بتوان به هر دو محور انتق//ال قدرت داد، یک گیربکس کمکی به ش//فت خروجی گیربک//س اصلی متصل میکنند که دارای دو خروجی برای گاردان اکس//لهای جل//و و عقب اس//ت. در نتیجه به کمک چنین س//اختاری میتوان قدرت و گشتاور پیشرانه را به هر ۴ چ//رخ انتقال داد. در یک خ//ودرو ۴چرخ متحرک ممکن است همواره به قدرت یک اکسل نیازی نباشد و یا الزم باشد قدرت بین اکسلها با نسبت معینی توزیع شده یا هر ۴چرخ با قدرت و گش//تاور باال دوران کنند، در نتیجه در گیربکس کمکی نیز چند مجموعه دنده و یک دس//ته دنده یا سلکتور تعبیه میش//ود که امکان از دور خ//ارج کردن یک محور یا انتخاب حالت سبک و سنگین دوران چرخها فراهم شود.

ساختار عموم گیربکسهای کمکی شامل ۳شفت یا محور اصلی بوده که شفت نخست به صورت مشترک برای ورودی گیربکس کمک و خروجی اکس//ل عقب بوده و ش//فت سوم خروجی اکس//ل جلو است. ش//فت دوم نیز بهعنوان واسطه میان شفت نخس//ت و سوم قرار میگیرد. شفتهای ورودی و خروج//ی با توجه به اختالف دورانی که دارند، دوتکه بوده اما ش//فت میانی یا واسطه یکپارچه است. هر شفت خروجی دارای یک دنده س//بک و یک دنده سنگین بوده که میتواند با هرکدام از آنها با شفت میانی درگیر شود که شفت ورودی نیز با شفت میانی درگیر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.