رونمایی از «بامو»های جدید در ایران

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در ش//رایطی که مهلت وزارت صنعت، مع//دن و تجارت برای کس//ب نمایندگی رسمی خودروس//ازان خارجی تا اواخر امسال تمدید ش//ده اس//ت، مدیر ارشد بازاریابی پرش//یاخودرو از ادامه مذاکرات این ش//رکت ب//ا «بامو» آلمان ب//رای اخذ نمایندگی رسمی صحبت به میان آورد.

ب//ه گ//زارش صنعت نویس، مزدا موس//وی با تاکی//د بر اینکه تحریمها باعث قطع ارتباط پرش//یاخودرو با بامو شد، گفت: در ح//ال حاضر مذاکرات با این ش//رکت برای اخذ مجوز نمایندگی رس//می در ایران در حال انجام است که البته نتیجه کار بستگی به سیاستهای دولت امریکا در آینده دارد.

موس//وی با بیان اینکه پرشیا خودرو گزینه نخست بامو برای فعالیت رس//می در ایران اس//ت، ادامه داد: قص//د داریم هنگام مذاکرات، توس//عه مراکز خدماترسانی، توس//عه استانداردها و تنوع بخشی به سبد محصوالتمان را با بامو پیش ببریم.

مدیر بازاریابی پرشیا خودرو افزود: در اوج تحریمها که واردات قطعات اصل بس//یار کار دشواری بود به مشتریان بامو در ایران ب//ا واردات قطعات اصل خدمات دادیم و چراغ پرش//یا خودرو را روشن نگه داشتیم. وی گفت: با اخذ نمایندگی از شرکت مادر، همه قطعات اصل با تس//هیالت بیشتر و قیمت کمتر وارد ایران خواهند ش//د که با توجه به حذف واسطهها روی کاهش قیمت آنه//ا موث//ر خواهد بود. موس//وی همچنین تاکی//د کرد: حدود ۰۳ درص//د از باموهای موجود در بازار از طریق پرش//یا خودرو وارد ش//دهاند اما م//ا خود را موظف به خدمات رس//انی به همه محصوالت وارداتی این برند میدانیم.

به گفته موسوی، در هفته آینده ۳ مدل جدید بامو در ایران رونمایی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.