ایرانخودرو بلوکهای بانک پارسیان را عرضه میکند

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ش//رکت ایرانخ//ودرو وع//ده خ//ود را عملی کرده و س//هام ش//رکتهای گروه در بانک پارس//یان را ب//رای مزایده به آگهی گذاش//ت.به گزارش عصرخودرو، ایرانخودرو در راس//تای الزام و رعای//ت قوانی//ن و مقرارت بان//ک مرکزی درنظر دارد س//هام ش//رکتهای گروه در بانک پارسیان را در بلوکهای حداکثر ۰1 درصدی از طریق مزایده عمومی س//ازمان بورس و اوراق بهادار واگذار کند.متقاضیان حداکثر ۰1 روز مهلت دارند تا نس//بت به ارسال درخواس//ت کتبی خود به معاونت اقتصادی ایرانخودرو واقع در جاده مخصوص اقدام کنند تا صالحیت آنها بررسی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.