الم‹پهای‹کم‹مصرف‹و‹شایعات‹برق‹کثیف

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

عبدالصم//د محمودی، کارش//ناس صنعت برق درب//اره المپه//ای کممص//رف در کش//ور گفت: براساس ارزیابیهای انجامشده میزان جیوه مورد استفاده در المپهای کممصرف استاندارد بهطور متوس//ط 5/2میلیگرم اس//ت که به طور تقریبی ب//ه اندازه ی//ک نقط//ه در پایان جمله نوش//تاری روی کاغ//ذ اس//ت. با وجود اینک//ه بنیاد علمی و اس//تداللی برخ//ی ش//ایعات هنوز ش//بههبرانگیز بوده و مس//تنداتی ب//رای آن تاکنون ارائه نش//ده با این وجود باعث ش//ده تا در س//الهای گذشته مفهومی با عنوان «برق کثیف» وارد دامنه واژگان مربوط به اس//تفاده از ان//رژی الکتریکی در جهان شود اما همچنان براس//اس گزارشها و مطالعات انجامش//ده از س//وی نهادهای بینالمللی و وزارت بهداش//ت کشورهای پیش//رفتهای همچون امریکا و کان//ادا برای تایید این ادعاها مس//تندات علمی اس//تواری وج//ود ن//دارد. وی اف//زود: همچنی//ن براساس مطالعات انجام شده استفاده از المپهای کممصرف میتواند 57درص//د میزان انرژی مورد استفاده را در مقایسه با المپهای رشتهای کاهش دهد و درنتیجه میزان انتشار گازهای گلخانهای تا 57درصد کاهش مییابد. بر این اس//اس، استفاده از المپهای کممصرف که نش//ان استاندارد ملی را دارد نهتنه//ا «مخاطرهآمی//ز» نیس//ت بلک//ه با کاهش انتشار گازهای گلخانهای به نوعی متضمن س//امت مردم نیز هس//ت. محمودی با اش//اره به اینکه براس//اس ارزیابی س//ازمان بهرهوری انرژی ایران (س//ابا) هماکنون بی//ش از ۰۳میلیون المپ رش//تهای در کش//ور وجود دارد، گفت: در صورت تعوی//ض آنه//ا با المپه//ای کممص//رف میتوان معادل ۰۶۱۶ گیگاواتس//اعت مص//رف انرژی در ی//ک س//ال را کاهش داده و مانع انتش//ار بیش از ۴میلی//ون تن گازه//ای گلخانهای ش//د. بنابراین اس//تفاده از المپه//ای کممص//رف میتوان//د تا ح//د زیادی به بهبود «امنیت تنفس» و س//امت ش//هروندان کمک کند. وی توضی//ح داد: چنانکه اش//اره شد استفاده از این المپها میتواند از نظر اقتصادی نیز به صرفه باش//د، چراکه هم میتواند باعث کاهش مصرف انرژی شود و هم مدت زمان اس//تفاده از این المپها در مقایس//ه با المپهای رشتهای افزایش مییابد. بر اساس مطالعات انجام ش//ده میزان کارکرد المپهای رشتهای بین ۰57 تا ۰۰۰۱ س//اعت اس//ت و این در حالی است که یک المپ کممصرف استاندارد بین 5۱ تا ۰۳هزار ساعت میتواند کارکرد داشته باشد.

بر این اس//اس به نظر میرس//د نهتنها شایعات موجود در اس//تفاده از المپهای کممصرف بیراه بوده بلکه اس//تفاده نکردن از این فناوریهای روز دنیا میتواند برای ش//هروندان از دو منظر سامت و اقتص//اد خانوار و حتی اقتصاد ملی مضر باش//د؛ چراکه بهطور مثال اس//تفاده از حدود ۰۳میلیون المپ رش//تهای تولی//دی در کش//ور و جایگزین نکردن آنه//ا با المپهای کممصرف یعنی تحمیل هزینههای تولید برق بیش از 2میلیون مش//ترک خانگ//ی اضافی در طول یک س//ال به صنعت برق کشور.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.