فعال کردن بخش خصوصی در صنعت آب و برق

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

اگر ش//رکتها به ش//کل بنگاههای اقتصادی درآیند، میزان بهرهوری افزایش و قیمت تمامش//ده طرحها و خدمات کاهش مییابد. معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، عواملی تاثیرگذار در پیشرفت طرحهای اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد و گفت: در زمان حاضر فعال کردن بخش خصوصی در صنعت آب و ب//رق بس//یار مهم و تعیینکننده اس//ت و بای//د از تمام ظرفیتها برای حضور بیشتر این بخش استفاده کرد.

علیرضا دائمی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت نیرو با تشریح عوامل تاثیرگذار در کاهش پیشرفت طرحهای اقتصاد مقاومت//ی گفت: کمبود اعتب//ارات، کمبود مناب//ع اعتباری و کمبود منابع آبی باعث خواهد شد تا کارها در اقتصاد مقاومتی با مشکل یا کندی در سرعت اجرا مواجه شود.

وی با اش//اره به ۳ نکته مطرح شده در بحث مدیریت منابع آب یعنی تامین اعتبار، بحث تعادلبخشی و راهبردهای وزارت نیرو در اقتصاد مقاومتی گفت: با تامین اعتبار از محل صندوق ذخی//ره ارزی، بنابه دس//تور رهبر معظم انق//اب، پروژههای ب//زرگ آب که اجرای آنها از دهها س//ال قب//ل با کندی پیش میرفت، سرعت گرفته است. دائمی با اشاره به اینکه در اجرای طرحهای راهبردی وزارت نیرو درباره اقتصاد مقاومتی از سایر سازمانهای دولتی جلوتر هستیم، اظهار کرد: شاخصهای این طرحها و راهبردها از قبل مش//خص ب//ود و به محض اینکه از س//وی رهبر معظم انقاب بهعنوان طرحهای اقتصاد مقاومتی مطرح ش//د، اجرای این طرحها آغاز شد. وی تصریح کرد: اگر شرکتها به شکل بنگاههای اقتصادی درآیند، میزان بهرهوری افزایش و قیمت تمامش//ده طرحها و خدمات کاهش مییابد؛ از اینرو میزان مش//ارکت مردم نیز بیش//تر میش//ود. معاون اقتصادی و برنامهریزی وزیر نیرو با اشاره به تعریف رهبر معظم انقاب از اقتصاد مقاومتی مبنی بر اینکه اقتصاد مقاومتی مانند راهنمایی اس//ت که کمک میکند تا راهها هموار ش//ود، بیان کرد: یکی از زیرساختهای اصلی کشور آب و برق است که با قرار گرفتن در طرح اقتصاد مقاومتی، تاش میکند تا راههای توسعه کشور را هموار کند.

وی با اش//اره به قرار داش//تن 7۱ پروژه وزارت نیرو در قالب طرحه//ای اقتص//اد مقاومتی گف//ت: برای هری//ک از طرحها منش//وری تهیه و به تایید رسیده و وزارت نیرو نیز از عملکرد بس//یار خوبی در این راستا برخوردار بوده که بارها مورد تقدیر رییسجمهور و معاون اول وی قرار گرفته است.

دائم//ی با اش//اره به ۶ طرح مه//م وزارت نیرو که ش//رکت مادرتخصص//ی توانیر اجرای آن را بهعهده دارد، گفت: از جمله این طرحها میتوان به افتتاح و بهرهبرداری نیروگاههای تولید پراکنده و کاهش تلفات برق در ش//بکههای توزیع به کمتر از ۰۱ درصد اشاره کرد.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو مصمم اس//ت با احداث هزار و ۰۰8 م//گاوات نیروگاه حرارتی، ۰۱هزار مگاوات نیروگاه جدید نیز اح//داث کند، افزود: در بخ//ش انرژیهای تجدیدپذیر نیز تا پایان امس//ال، ۰۰۱ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای موجود اضافه میشود که با موفقیت در حال اجراست.

معاون اقتصادی و برنامهریزی وزیر نیرو ادامه داد: در بخش آب نی//ز 8 پروژه مهم عملیاتی میش//ود که بس//یاری از آنها در راس//تای طرح تعادلبخشی است و کمک میکند کشور به سمت توسعه گام بردارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.