همگامی با تحوالت پرشتاب رمز ماندگاری صنعت آب و برق

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

م//ردم بهدنبال بهترین کاالها هس//تند و چنانچ//ه این امر بهعن//وان پیشفرض تولید کاال از س//وی نه//ادی قرار نگیرد، مردم آن را از بازار و انتفاع ناشی از آن حذف خواهند کرد.

قائممقام وزیر نیرو گفت: همگامی با تحوالت پرشتاب عصر حاضر و بهروز ش//دن مستمر دانش رمز ماندگاری صنعت آب و برق است.

س//تار محمودی، قائممقام وزیر در نشس//ت تخصصی آینده خدمترس//انی در صنعت آب و برق در ش//انزدهمین همایش سراسری مدیران ارشد صنعت آب و برق کشور گفت: دو عرصه آب و برق کش//ور ب//ه ترتیب ۰7 و ۴5 س//ال قدمت دارند اما این به معنای ماندن در گذش//ته نیست، بلکه باید متناسب با تحوالت روح زمان این صنعت پیش برود.

وی افزود: تح//والت دنیای امروز روی دور تند قرار گرفته و چنانچه صنعت یا فردی س//عی کند با همان س//رعت سابق به حرکت خود ادامه دهد، به اطمینان زیاد حاشیهنش//ین خواهد شد و از قافله توسعه عقب خواهد ماند.

وی تصری//ح ک//رد: در ایران بیش از هزار ش//رکت و بیش از 2ه//زار و ۰۰5 نهاد اجرایی وج//ود دارد که خدمات مختلفی ب//ه م//ردم ارائه میکنن//د و طبیعی اس//ت که خیل//ی از این ش//رکتها و نهادهای اجرایی محصول مش//ابهی به مردم ارائه میکنن//د و چنانچه محصول بیکیفیتی ارائ//ه کنند از طرف مردم نادیده گرفته خواهند ش//د. قائممقام وزیر نیرو ادامه داد: اگر نظام بودجهای متناس//ب با تحوالت روح زمان تغییر کند استخدامکننده واقعی سازمانها و شرکتها مردم خواهند بود؛ مردم نیز بهدنبال بهترین کاالها هس//تند و چنانچه این امر به عنوان پیشفرض تولید کاال از س//وی نهادی قرار نگیرد، مردم آن را از بازار و انتفاع ناشی از آن حذف خواهند کرد.

محمودی اظهار کرد: خوش//بختانه صنعت آب و برق کشور بهواسطه سرمایه انسانی بسیار خوب خود هم از سرمایه تجربه برخوردار اس//ت و هم از س//رمایه بهروز بودن و امید است این روحیه در سالهای آینده در این صنعت تداوم یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.