تولید بیش از 74هزارتن سازه و اسکلت فلزی

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

در س//الهای گذش//ته ای//ران ش//دیدترین تحریمهای اقتصادی را پش//ت سرگذاشت که عقب ماندن در صنعت نفت یکی از نتایج آن بود. بر این اساس با فازبندی پارس جنوبی ایران در تالش اس//ت تا عقبماندگیهای گذشته را جبران کند.

مدیر کارخانه س//اخت اس//کلت فلزی ش//رکت پایندان وابس//ته به بنیاد مس//تضعفان گفت: این کارخانه تاکنون ب//رای فازه//ای ‪17 42، 32، 22، 31، ،16،14 51،‬ و 18 میدان گازی پارس جنوبی بیش از 74هزار تن اس//کلت و سازه فلزی تولید کرده است.

باب//ک رضاییب//اران به ایرن//ا توضیح داد: ب//رای تولید س//ازههای فلزی پاالیش//گاههای پارس جنوب//ی بیش از 09درصد مواد اولیه مورد نیاز از داخل تامین میش//ود و برای تهیه آن مشکلی وجود ندارد.

وی اظهار کرد: اس//کلت فلزی سنگین و سازههای مورد نیاز پتروش//یمی مبین و پتروش//یمی بوش//هر نیز در این کارخان//ه تولی//د و در این واحدهای صنعتی نصب ش//ده است.

رضاییباران با بیان اینکه برای پاالیش//گاه فازهای 15 و 16 پارسجنوبی بیش از 51هزار تن انواع سازه و اسکلت فلزی در این ش//رکت تولید ش//ده، گف//ت: ظرفیت تولید س//ازههای فلزی در این کارخانه که در نزدیکی عس//لویه قرار دارد، ماهانه تا 2هزار تن اس//ت و در برخی ماهها به 2هزار و 500 تن افزایش یافته است.

مدیر کارخانه ساخت اس//کلت فلزی شرکت پایندان از برنامهریزی این شرکت برای تولید تجهیزات پاالیشگاهی و مخ//ازن فلزی خبر داد و گفت: این کارخانه برای تولید این تجهیزات مش//کلی ندارد و ب//ه احتمال زیاد در آینده تولید این تجهیزات را در دس//تور کار خ//ود قرار خواهد داد.

وی س//اخت و نصب 51هزار و 700 تن اس//کلت فلزی سنگین، 2هزار تن پلتفرم برای فازهای 15 و 61، ساخت و نصب 5هزار تن اس//کلت فلزی س//نگین برای توس//عه ف//از 13 پارس جنوبی، یکهزار و 32 تن اس//کلت فلزی غیرصنعتی و ساخت و نصب 3هزار و 250 تن سازه فلزی برای توس//عه فاز 14 را بخشی از فعالیتهای این کارخانه در منطقه عسلویه عنوان کرد.

رضاییباران اظهار کرد: س//اخت و نصب 4هزار و 300 تن سازه س//بک فلزی برای فازهای ‪23 22،‬ و 24 پارس جنوبی، س//اخت و نصب یکهزار و 130 تن پلتفرم برای توسعه فاز 133 میدان گاز پارسجنوبی، ساخت 150 تن پلتفرم برای توس//عه فازهای 17 و 18 و بیش از یکهزار تن اسکلت فلزی برای پتروشیمی بوشهر از دیگر تولیدات این مجموعه است.

ب//ه گ//زارش ایرنا، ش//رکت پایندان وابس//ته ب//ه بنیاد مس//تضعفان هماکنون در زمینه مدیریت طراحی تامین کاال و تجهی//زات، تامی//ن مال//ی و س//اخت مجتمعهای پاالیش//گاهی و پتروشیمی، س//اخت خطوط لوله خشکی و دریایی، ایستگاههای فش//ار تقویت گاز، تلمبهخانهها و عملیات سویل در پاالیش//گاههای نفت، گاز و پتروشیمی بیش از 40 سال تجربه کاری دارد.

به گزارش گسترش صنعت، میدان گازی پارس جنوبی (یا گنبد شمالی در بخش قطری) بزرگترین میدان گازی مستقل جهان است که با داشتن 2/43تریلیون مترمکعب گاز اس//تحصالپذیر حدود 91درص//د از کل ذخایر گازی جهان را در خود جای داده است. ذخیره بخش ایرانی این می//دان 3/31تریلیون مترمکع//ب گاز درجا و 91میلیارد بش//که میعانات گازی (9میلیارد بش//که قابل برداش//ت) تخمین زده میشود.

ای//ران در س//الهای گذش//ته ت//الش ک//رده اس//ت با اولویتبن//دی فازه//ای پ//ارس جنوبی، توس//عه فازهای مختلف را شتاب بخش//یده و عقبماندگیهای گذشته را نیز جبران کند. در دولت یازدهم با بهرهبرداری از فازهای ‪16 51، 21،‬ و بخشهای//ی از فازهای ‪19 81، 71،‬ و 20 توانس//ت تولید گاز از این میدان بزرگ گازی را افزایش و فاصله خود با قطر را کاهش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.