موافقت‹ایران‹با‹مذاکره‹برای‹اصالح‹قرارداد‹فروش‹گاز

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

خبرگزاری رسمی دولت پاکستان به نقل از منابع رسمی وزارت نفت و منابع طبیعی این کشور نوشت: ایران با انجام مذاکراتی با پاکس//تان در زمینه انجام اصالحاتی در قرارداد فروش گاز به این کش//ور برای اجرای طرح خط لوله گاز ایران-پاکس//تان «در بازه زمانی تمدید شده» (پس از پایان ضرباالجل تعیین شده در قرارداد) موافقت کرد.

خبرگزاری ایپیپی به نقل از برخی منابع رسمی در وزارت نف//ت این کش//ور بدون اش//اره به نام این منابع نوش//ت: پاکس//تان پیشتر از ایران خواس//تار انج//ام اصالحات//ی در ق//رارداد خری//د گاز ش//ده و پیشنویس این اصالحیه را برای طرف ایرانی ارسال ک//رده بود. ای//ران هم برای مذاک//ره در این زمینه و انج//ام برخی دیگر از اصالح//ات در قرارداد موافقت کرده است.

خبرگزاری رسمی دولت پاکستان به نقل از منابع یادش//ده نوشت: در مذاکرات آینده هیاتهای ایرانی و پاکستانی همچنین درباره زمان تکمیل طرح خط لوله گاز نیز بهطور دوجانبه تصمیمگیری خواهد شد.

این منابع اعالم کردند که جزئیات مربوط به موارد یاد شده در نشستهای کارشناسی دو طرف بررسی خواهد شد.

مهل//ت دو کش//ور برای انج//ام تعه//دات احداث خ//ط لوله در خاک خود در پایان س//ال م2014 به اتمام رس//ید و اگرچه ایران بهط//ور تقریبی به تمام تعهدات خود عمل کرد و خط لوله را تا نزدیک خاک پاکستان رساند اما پاکستان حتی تا امروز هیچ اقدام عملی انجام نداده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.