فراورش 564میلیون مترمکعب گاز

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مس//عود حسنی، مدیرعامل ش//رکت مجتمع گاز پارس جنوب//ی بهتازگ//ی درب//اره آخری//ن وضعی//ت تولید گاز در می//دان پ//ارس جنوبی گفته اس//ت، میزان برداش//ت و ف//رآورش گاز از ای//ن می//دان به بی//ش از 564میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

می//دان پارس جنوبی در عم//ق بیش از 3هزار متری از بستر خلیجفارس و در محوطهای به وسعت 9هزار و 700 کیلومتر مربع واقع شده است.

ح//دود 3ه//زار و 700 کیلومترمرب//ع از ای//ن می//دان مش//ترک در آبهای س//رزمینی ایران و نزدیک به 6هزار کیلومترمربع از آن در آبهای قطر واقع شده است.

میدان گازی پارسجنوبی حدود 05درصد ذخایر گازی ایران را تش//کیل میدهد. برآورد میش//ود س//هم ایرانی پارسجنوبی حدود 8درصد از ذخایر گازی جهان باشد.

وزارت نفت برنامه دارد تا پایان س//ال 1396 کار توسعه هم//ه فازه//ای پارس جنوب//ی را به جز ف//از 14 به پایان برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.