تزریق‹منابع‹مالی،‹جانبخشی‹به‹صادرات‹صنایع‹کوچک

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان، تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی اس//تان را گامی برای رونق تولید و کس//بوکار استان دانست و گفت: با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی تزریق منابع مالی از طریق سیستم بانکی منجر به از س//رگیری فعالیت واحدهای صنعتی اس//تان میش//ود و نتیج//ه آن فراه//م کردن زمینههای صادرات است. به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان، امیر حمیدنیا با تاکید بر رعایت اس//تانداردها و ارتق//ای کیفیت محصوالت تولی//دی واحدهای صنعتی اس//تان با تایید مراجع قیمت ب//رای حضور در بازارهای جهانی بیان کرد: شناس//ایی بازارهای هدف صادراتی و ارتقای سهم بازار از موضوعاتی است که در تداوم مسیر تولید اثرگذار خواهد ب//ود. حمیدنیا ارزآوری واحدهای تولیدی برای استان را موضوع مهم در رسیدن به اهداف توس//عه فعالیتها بیان کرد و افزود: الزمه حضور مداوم و موف//ق در بازارهای جهانی وفای به عهد و شناس//ایی بازارهای هدف اس//ت که در این راه برای توسعه اهداف صادراتی باید واحدهای صنعتی استان پیشقدم باشند. مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان زنجان سهم این استان در صادرات بخش صنعت روی را یادآور ش//د و ادامه داد: سهم استان زنجان در صادرات این فلز ارزش//مند بسیار باال اس//ت و همین امر موجب شده در رنکینگ صادرات استان نقش مهم داشته باشد. به گفته حمیدنیا، در۶ ماه نخس//ت امسال ظرفیتهای مطلوبی ب//رای صادرات در بخشهای مختلف صنایع روی و برق اس//تان فراهم شده که موجب شده در مجموع زنجان با احتساب فعالیتهای شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعت//ی اس//تان رتبه ۵ بین اس//تانهای کش//ور را در صادرات داش//ته باشد. مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعت//ی اس//تان زنج//ان جایگاه ای//ن اس//تان را جزو اس//تانهای پیشرو در صنعت برق کشور معرفی و اظهار کرد: وجود ش//رکتهایی همچون تسکو، ایرانترانسفو و پارسسوئیچ باعث شده زنجان نقش هلدینگ را در این صنعت ایفا کند و همین امر راه توسعه این صنعت را در بخش صادرات هموار کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.