بارگذاری اطالعات ۷۳ شهرک در سامانه GIS

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی مازن//دران از بارگذاری اطالعات ۷۳ ش//هرک و ناحیه صنعتی اس//تان در س//امانه GIS خبر داد و گفت: راهاندازی س//امانه اطالعات مکان//ی ش//هرکها و نواحی صنعتی فرصت مناس//بی برای سرمایهگذاری صنعتی است.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت ب//ه نق//ل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، سیدمصطفی موسوی گفت: س//رعت و آسانی کاربرد س//امانه برای سرمایهگذاران صنعتی بسیار حائز اهمیت است و با توجه به سیستم جدید، ان//واع گزارشهای مدیریتی به آس//انی و در کمترین زمان ممکن، ارائه میشود.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی مازندران افزود: سیس//تم GIS بهمنظور اطالعرس//انی مناسب و مطلوب به س//رمایهگذاران، س//اماندهی و افزایش بهرهوری راهاندازی شده است.

موس//وی بیان کرد: در سیس//تم س//امانه GIS اطالعات بهص//ورت جام//ع و کام//ل ب//رای دسترس//ی متقاضی//ان س//رمایهگذاری برای خری//د زمین، با توجه ب//ه زونبندی مشخص و قطعات اراضی واگذارشده یا واگذار نشده نمایش دادهش//ده تا با آگاهی از اطالعات موج//ود بتوانند به خرید زمین و سرمایهگذاری مناسب اقدام کنند.

وی مهمتری//ن هدف اجرای این طرح در س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ایران و ش//رکتهای تابع را حمای//ت از بخش تولی//د و صنعت و س//رمایهگذاران در ش//هرکها و نواحی صنعتی دانس//ت و تصریح کرد: ارتقای س//طح خدمات ب//ه س//رمایهگذاران موجب میش//ود تا با اطالعات دقیق و مناسب به دنبال بهبود کسبوکار باشند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: در حال حاضر اطالعات ۷۳ شهرک و ناحیه صنعتی در سامانه GIS بارگذاری شده و قابل بهرهبرداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.