احداث شبکه جمعآوری فاضالب شهرک صنعتی توس

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان خراسان رض//وی از بهرهب//رداری پ//روژه احداث ش//بکه جمعآوری فاضالب قسمتی از شهرک صنعتی توس و اتصال فاز4 خبر داد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراسانرضوی، مسعود مهدیزادهمقدم گفت: پروژههای زیرس//اختی و آبرس//انی در شهرکهای صنعتی استان از اولویت اجرایی باالیی برخوردار است و این پروژهها با توجه به برنامهریزیهای انجام شده تامین، انتقال و تکمیل میشود.

مهدیزادهمق//دم افزود: برای انجام این پ//روژه ۵میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی هزینه شده است.

وی ادامه داد: این پروژه عمرانی با حجم عملیات به طول ۳ هزار متر لولهگذاری انجام شده است.

ریی//س هیاتمدیره و مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراس//ان رضوی اظهار کرد: شهرک صنعتی توس در زمینی به مس//احت ۶۲4 هکتار ایجاد ش//ده که باتوجه به شرایط مناسب آن، بستر الزم برای سرمایهگذاران فراهم است.

مهدیزادهمق//دم گف//ت: عملی//ات اج//رای زیرس//اخت در ش//هرکها و نواح//ی صنعت//ی با هدف کاه//ش دغدغه تولیدکنن//دگان و صنعتگران و در جه//ت تکمیل و تجهیز شهرکها و نواحی صنعتی انجام میشود.

وی گفت: این ش//هرک فضای مناس//بی برای کسبوکار دارد و درحالحاضر با استقرار۷۶۷ واحد صنعتی بهرهبرداری شده و ۶۲هزار و ۳۲۲ نفر در آن مشغول به کار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.