انتصاب اعضای شورای فرهنگی شهرکهای صنعتی مازندران

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی مازن//دران در حکمهای جداگانهای اعضای ش//ورای فرهنگی ش//رکت را منصوب کرد.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت ب//ه نق//ل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی مازندران، براساس حکمهای صادرشده از سوی سیدمصطفی موسوی مدیرعامل شرکت، س//یدمحمود موس//وی، جعفر عابد، ابراهیم روحانی، بهروز چمانی، سیدمحمد عمادی و هاتفی بهعنوان اعضای شورای فرهنگی شرکت منصوب شدند.

در متن حکمهای مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران به اعضا آمده است:

باتوج//ه ب//ه دس//تورالعمل س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران درباره تشکیل شورای فرهنگی و در راس//تای اتخاذ سیاستهای کالن فرهنگی و بهمنظور همافزایی و استفاده بهینه از ظرفیت و توان بالقوه موجود، با ضرورت فراگیر کردن برنامههای متنوع فرهنگی، بهموجب این حکم بهعنوان عضو شورای فرهنگی منصوب میشوید.

امید اس//ت با توکل به خداون//د متعال و همکاری اعضای محترم ش//ورا در جهت اعتالی جایگاه فرهنگ اس//المی و تحقق اهداف شورا موفق و موید باشید.

الزم ب//ه توضیح اس//ت براس//اس دس//تورالعمل ابالغی، س//یدمحمد عمادی، مدیر روابط عمومی ش//رکت بهعنوان دبیر شورای فرهنگی منصوب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.