نشان ملی در انتظار کفش دانسفهان

بررسی‹«گسترش‹صنعت»‹از‹فعالیت‹توسعه‹یک‹خوشه‹صنعتی‹در‹قزوین‹نشان‹داد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

زین/ب عبدی-گروه صنایع کوچک: پاپوشهایی با رنگ و مدله/ای متنوع در کارگاههای کوچک تولید کفش دانس/فهان خودنمایی میکند. کفش به عنوان عامل اصلی مصونیت پا از ساییدگی، از گذشته مورد توجه ایرانیان بوده به طوری که حتی پزشکان طب سنتی و جدید بر پوشیدن کفش مناسب تاکید دارند. اما کمتر پیش آمده که افراد با مراحل تولید یک سری کفش آشنا شود.

در ش//هر دانس//فهان در مس//یر «آوج» ب//ه س//مت بوئینزه//را که یک//ی از قطبه//ای اصلی اشتغالآفرینی استان قزوین است در سایه وحدت اقتصادی مردم، جهش بیس//ابقه تولید کفش رخ داده است. سودآوری سرشار یک کارگاه کفاشی در شهر دانسفهان به عنوان آزمایش کارآفرینی استان قزوین سالهاس//ت تکیهگاه اقتصادی بس//یاری از جوانان است.

به گفته مسئوالن شهرستان بوئینزهرا، در حال حاضر 60 کارگاه تولید کفش در ش//هر دانسفهان مش//غول به فعالیت هس//تند اما میتواند به 120 کارگاه افزای//ش یابد که م//ا در این زمینه کمک و حمایتهای الزم را به تولیدکنندگان خواهیم داد.

در حال حاضر صنعت تولیدی کفش این ش//هر ب//ا وجود اینک//ه به طور متوس//ط 800 نفر در آن اش//تغال دارند به دالیل مختلف رونق گذش//ته را ن//دارد و با مش//کالت فراوانی دس//ت و پنجه نرم میکند.

حال آنکه تولید کفش در شهر دانسفهان به گفته فریدون همتی، اس//تاندار قزوین ظرفیت تبدیل به نش//ان ملی را دارد. او معتقد است که تولید کفش در شهر دانسفهان در حوزههای مرتبط با کشاورزی از جمل//ه دامپروری و صنع//ت تولید کفش جایگاه ویژهای دارد. بنابراین باید صنعت کفش دانسفهان را ک//ه در ح//ال حاضر کمتر مورد ش//ناخت مردم اس//ت، به یک نش//ان مطرح و مل//ی تبدیل کرد تا با اینکار ضمن رونق صنعت کفش منطقه، موجب تقویت اشتغال و تولید این بخش نیز شود.

ب//ه گفته همتی، در گام نخس//ت بهمنظور رونق تولید به 60 واحد تولید کفش فعال در دانس//فهان بیش از 30 میلیارد ریال تس//هیالت اعطا میشود تا کف//ش دانس//فهان به نش//ان کش//وری تبدیل شود. همچنین تش//کیل خوشه و اتحادیه کفاشان دانس//فهان از جمله درخواستهای تولیدکنندگان کفش این منطقه است.

‹پیدا‹و‹پنهان‹نشا ‹نسازی‹کفش‹ ‹

حمیدرضا خانپور، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان قزوین در این زمینه به گس//ترش صنعت گفت: 5 میلی//ارد ریال اعتبار اولیه ب//رای مطالعه، راهبری و اجرای برنامهه//ای عمل//ی، مطالعه ب//ازار به منظور ساماندهی تجمع کسب و کار کفش رامند دانس//فهان درنظر گرفته شد.

خانپ//ور با ارائ//ه گزارش//ی از روند اجرایی مطالعات اولیه خوشه صنعتی کف//ش رامند دانس//فهان اظهار کرد: در راس//تای تاکید اس//تاندار قزوین و ایجاد خوشههای صنعتی که از طریق تقوی//ت صنایع کوچک و متوس//ط و برق//راری پیوند آنها ب//ا صنایع بزرگ و ارتقای توان رقابتی در بازار ش//کل میگیرد مطالع//ات و کارهای اولیه برای راهاندازی این خوش//ه صنعتی در حال انجام اس//ت و صنعت کف//ش اس//تان در ص//ورت برنامهری//زی مدون و آموزش تخصصی فعاالن آن میتواند به یک نشان ملی تبدیل ش//ود و به اقتصاد استان قزوین کمک کند.

وی افزود: جایگاه قانونی خوش//ههای صنعتی در ماده ۹3 قانون برنامه چهارم توس//عه دیده شده و ایجاد این خوشهها از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ برای ارتقای توان رقابتی مطرح شده است.

خانپور افزود: در 3 سال اخیر ۹83 خوشه صنعتی در کشور شکل گرفته که 145 خوشه امکانسنجی شده و 45 خوشه در حال امکانسنجی است و 68 خوشه نیز خاتمه یافته است.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان قزوین تصریح کرد: در ش//هر دانسفهان که ظرفیت کش//اورزی هم دارد خوش//بختانه با فعال ش//دن کسبوکار و تجمع فعالیتها در تولید کفش شاهد فعالیت اقتصادی مهمی هستیم.

خانپور اف//زود: در دانس//فهان 150 واحد تولیدی کفش دایر شده که یک واحد مردانه و یک واحد بچگانه و بقیه تولیدی کفش زنانه است و در هر واحد بین 5 تا 15 نفر مشغول کار شدهاند.

وی با اشاره به مشکالت تجمع کسب و کار کف//ش دانس//فهان گفت: تامین مواد اولیه، س//نتی بودن تولید، عرضه غیرمستقیم محصول به مصرفکننده نهایی، نداش//تن نش//ان تج//اری برای محصوالت و بازاریابی و فروش، مشکل بیم//ه تامین اجتماع//ی کارگری و.. از عمده مشکالت این صنوف است که با تشکیل این خوشه ساماندهی میشود.

خانپ//ور تش//کیل تعاونیهای خرید م//واد اولیه، پرداخت تس//هیالت سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه، برگزاری دورههای آموزش//ی، کمک به ایجاد نشان مشترک، تشکیل کنسرسیوم صادراتی، کمک به حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی را از پیش//نهادهای اولیه ک//ه میتواند به رونق این صنع//ت کمک کرده و این ش//هر را به قطب تولید کفش در کشور تبدیل کند، دانست.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان از شناس//ایی 8 خوشه صنعتی بستهبندی، فرآوری انگ//ور، قطعات خ//ودرو، زیت//ون، مواد ش//وینده، شیرینی سنتی، فرش و گلیم و آجر در استان خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر خوشه بستهبندی و ف//رآوری انگور در حال فعالیت اس//ت و خوش//ه صنعتی کفش رامند دانس//فهان شناسایی شده که براس//اس اولویتهای برنامه، توسعه آن در دستور کار این شرکت قرار میگیرد.

وی از پیگیریها و همراهی استانداری از تصویب مطالعات اولیه و س//اماندهی این کس//ب و کار در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خب//ر داد و گف//ت: معاونت اقتصادی اس//تانداری همه دس//تگاههای اجرایی را موظف به همکاری و همراهی با این طرح کرده و جهاد دانش//گاهی را به عنوان مش//اور برای اجرای طرح انتخاب کردند تا کار ه//ر چه زودتر پیگیری و به نتیجه نهایی منجر شود.

به گزارش گس//ترش صنعت، ایجاد خوش//ههای صنعتی و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ سبب ارتق//ای توان رقابتی صنایع کوچک در بازار خواهد ش//د. همانطور که جایگاه قانونی این خوشههای صنعتی در ماده ۹3 قانون برنامه چهارم توسعه نیز دیده ش//ده است، اکنون در بررس//ی برنامه ششم توسعه نیز نباید از تقویت صنایع کوچک و متوسط با اجرای طرحهای توسعهای غفلت شود.

تولید کفش در شهر دانسفهان در حوزههای مرتبط با کشاورزی از جمله دامپروری و صنعت تولید کفش جایگاه ویژهای دارد. بنابراین باید صنعت کفش دانسفهان را که در حال حاضر کمتر مورد شناخت مردم است، به یک نشان مطرح و ملی تبدیل کرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.