شرکت‹شهر ‹کهای‹صنعتی‹فارس،‹برتر‹کشور‹در‹فعالی‹تهای‹پژوهشی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

در پنجمین جش//نواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت از شرکت شهرکهای صنعتی فارس به عنوان استان برتر در زمینه فعالیتهای پژوهشی تجلیل شد.

به گ//زارش خبرنگار گس//ترش صنعت از اس//تان فارس، در این جش//نواره که برای پنجمین س//ال به میزبان//ی وزارت صنعت، معدن وتج//ارت و با حضور 400 نف//ر از عالقهمندان به حوزه پژوهش و فناوری از وزارتخان//ه و مراکز پژوهش//ی و تحقیق و توس//عه صنعتی و تش//کلهای بخش خصوصی، انجمنهای تحقی//ق و توس//عه و مراکز صنعت//ی دانشبنیان در تهران برگزار ش//د ب//ا اهدای لوح تقدی//ر و تندیس ازس//وی وزیر صنع//ت، معدن و تجارت به ش//اهپور قنب//ری، مدیر عامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی ف//ارس از، ویتجلی//ل ش//د. مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی فارس در حاشیه برگزاری این مراس//م، تحقیق و پژوهش را زیربنای اصلی توس//عه بیان ک//رد و گفت: در این زمین//ه تاکنون 38 طرح پژوهشی در شرکت ش//هرکهای صنعتی اجرا شده است.

قنبری با بیان اینکه اجرای این طرحها در راستای برنامههای س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ای//ران در زمین//ه ارتقای وضعی//ت صنایع کوچ//ک اس//تان ف//ارس انجام ش//ده، اظه//ار کرد: طرحهای پژوهش//ی ب//ا محوریت توجه ب//ه صنایع کوچ//ک در بخشه//ای ارتقای س//طح به//رهوری و کیفی//ت محص//والت واحده//ا و نی//ز شناس//ایی ظرفیتهای صنعتی استان فارس اجرا شده است.

وی ب//ا بیان اینک//ه اعتبارات مناس//بی به اجرای طرحه//ای پژوهش//ی اختص//اص یافت//ه اس//ت، اف//زود: از ویژگیه//ای مه//م اجرای ای//ن طرحهای پژوهش//ی-تحقیقاتی اس//تفاده کارب//ردی از نتای//ج طرحها در راس//تای تقویت و حل مش//کالت صنایع ب//وده که در ای//ن زمینه فعالیته//ای موثری انجام ش//ده است. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ف//ارس بر ض//رورت تقویت و توس//عه همکاریهای علمی-پژوهش//ی بین شرکت ش//هرکهای صنعتی فارس با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و همچنین مراکز علم//ی و تحقیقاتی این اس//تان تاکید کرد و گف//ت: در این زمینه از دیدگاهها، نظرها و طرحها با اولوی//ت تقویت و حمایت از صنایع کوچک و ارتقای بهرهوری، تولید و افزایش سهم واحدهای صنعتی در بازارهای داخلی و خارجی حمایت میکنیم و تاکنون قراردادها و تفاهمنامههای مختلفی با دانش//گاههای استان فارس منعقد شده است.

قنب//ری مهمتری//ن طرحه//ای اجرا ش//ده در این ش//رکت را خوشه صنعتی سنگ شمال فارس، پروژه توسعه خوشه صنعتی گالب و عرقیات میمند، تجهیز آزمایش//گاه موسس//ه ملی تحقیقات فناوری آبزیان دانشگاه ش//یراز، انجام مطالعات امکانسنجی تولید و بکارگی//ری دیوارهای پیش س//اخته گچی و پمپ س//انتریفیوژ، انجام مطالعات امکانسنجی مقدماتی ط//رح تولید ش//یره خرما، بررس//ی فرآین//د تلفیقی صافی بیهوازی و رآکت//ور، ارائه خدمات و مطالعات فرموالس//یون و ف//رآوری محصول ب//ا ارزش افزوده باالتر از عرقیات فارس، انجام مطالعات امکانسنجی مقدماتی خوشههای صنعتی صنایع غذایی، دارویی، کنسروس//ازی و آش//امیدنی اس//تان فارس، تحلیل زنجیره ارزش 10 رشته صنعتی اولویتدار در استان فارس، بهینهس//ازی مصرف انرژی واحدهای صنعتی در راس//تای اصالح وضع موجود و افزایش بهرهوری، بررس//ی حذف بو از ایس//تگاه پمپاژ فاضالب شهرک صنعتی بزرگ ش//یراز به وس//یله بیوفیلتر، مطالعات راهبری ش//هرک فناوری شیمیایی شیراز و مطالعات راهبری و راهاندازی مرکز خدمات فناوری و کس//ب و کار ش//هرک فناوری شیمیایی ش//یراز، شناسایی کاربرده//ای نوین صنعتی / تج//اری گیاهان دارویی و مش//تقات آن در اس//تان فارس، انج//ام مطالعات فراگیر و شناسایی خوش//ههای کسبوکار در سطح اس//تان، نظارت بر پروژههای شناس//ایی خوشههای کس//ب و کار، تحلیل زنجیره ارزش صنعت گوش//ت قرمز در استان فارس، کنسرسیوم آب معدنی فارس، عارضهیابی و بهبود زنجیره تامین محصوالت غذایی مزیتدار اس//تان، مطالع//ه و فرموالس//یون تولید و ف//رآوری محصوالت جدید با ارزش اف//زوده باالتر از گی//اه ش//یرینبیان و طرح بررس//ی نح//وه واگذاری ظرفیتهای خالی واحدهای صنعتی اعالم کرد.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی فارس با بیان اینکه این ش//رکت تاکن//ون از 31 پایاننامه تحصیالت تکمیلی نیز حمایت کرده است، گفت: این پایاننامهها در راستای تقویت صنایع کوچک اجرایی ش//ده و نتایج آن بهصورت رای//گان دراختیار صنایع قرار گرفته اس//ت. وی در ادامه مهمترین محورهای طرحهای پژوهش//ی را کارآفرینی، توس//عه فناوری، ارتق//ا و بهب//ود روشه//ای تولید کاه//ش ضایعات، ارتقای بهرهوری، افزایش کیفیت توس//عه شبکهها و خوشههای صنعتی، توسعه بازار و همکاریهای فنی و اقتصادی، آسیبشناسی، عارضهیابی و ارائه راهکار برای حل مشکالت صنایع کوچک، توسعه صادرات، ارتقای شاخصههای کسبوکار و ارتقای توان رقابتی واحدهای صنعتی، مصرف بهینه انرژی و بهرهگیری از روشهای نوی//ن و فناوریهای روز در این صنایع اعالم ک//رد. قنبری افزود: تحقیق و پژوهش زیربنای توس//عه بوده و بدین لح//اظ نیز حمایت از طرحهای پژوهش//ی از اهمیت بس//یاری برای توسعه صنعتی برخوردار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.