بازدید گروه تجاری - بازرگانی عمان از صنایع در بندرعباس

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان هرمزگان گفت: یک گروه از تاجران و بازرگانان کش//ور عمان با حضور در ش//هرکهای صنعتی یک و 2 بندرعباس با گوش//های از توانمندیهای استان هرمزگان در حوزه صنعت آشنا شدند.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان هرمزگان، بهمن غالمپور اظهار کرد: این گروه ابتدا از ش//هرک صنعتی ش//ماره 2بندرعباس و واحدهای صنعتی فرآوردههای ش//یالتی تولیدکننده انواع کنس//رو ماهی تن و مجتمع تولیدی خلیجفارس تولیدکننده س//االنه 24 ه//زار در و پنج//ره یوپیویس//ی و آلومینیوم و س//پس از مجتمع تولیدی صنعتی آلومینیوم سمراد سازنده ورقه//ای کامپوزیت و در و پنجرههای دوجداره آلومینیومی با پروفیلهای متفاوت و با اش//تغال 140 نفر، با هدف کسب تجربه، بازاریابی و خرید محصوالت غذایی و س//اختمانی در شهرک صنعتی شماره یک بندرعباس بازدید کرد.

غالمپور تاکید کرد: با توجه به گس//ترش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور و از س//ویی موقعیت ممتاز عمان به عنوان پل ارتباطی میان ایران و کش//ورهای حاش//یه اقیانوس هند و کش//ورهای افریقایی و توس//عه عمران//ی و صنعتی عمان، گس//ترش همکاریها میتواند به توس//عه صادرات غیرنفتی ایران به این کشور و سایر کشورهای هدف منجر شود.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان هرمزگان یادآوری کرد: با توجه به درپیش بودن نمایشگاه مسقط عمان در بهمن امس//ال و فراهم کردن ش//رایط حضور صنعتگران اس//تان در این نمایش//گاه و با راهاندازی خطوط کش//تیرانی بندرعباس - خصب و اس//تقبال خوب کشور مقابل از روابط اقتصادی با ایران، انتظار میرود بستر جدیدی برای گسترش روابط متقابل فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.