آموزش ایمنی و بهداشت صنعتگران در خرمآباد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

ریی//س هیاتمدی//ره و مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی لرس//تان از برگزاری دوره آموزشی ایمنی و بهداشت در شهرک صنعتی شماره یک خرمآباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت از لرس//تان، بختیار رازان//ی اظهار ک//رد: این دوره آموزش//ی در راس//تای تحقق منوی//ات رهبر معظم انقالب و رش//د به//رهوری در اقتصاد با تقوی//ت عوامل تولید و توانمندس//ازی نی//روی کار و در پی تفاهمنام//ه همکاری آموزش//ی میان ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی و آموزش فنیوحرف//های اس//تان و در محل واحد صنعتی داروسازی خرمان برگزار شد.

رازان//ی تصریح کرد: هدف از برگزاری این دوره آموزش//ی آشنایی صنعتگران با اصول ایمنی و بهداشت و رعایت نکات ایمنی در محیط کار است.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی لرس//تان بیان کرد: براس//اس برش اس//تانی ابالغی آموزشه//ای مورد نیاز در راس//تای توانمندس//ازی نیروی انسانی ش//اغل در صنایع استان برای 821 نفر و به ظرفیت 02هزار و 525 نفر ساعت برگزار میش//ود. رازانی افزود: آموزشهای ارائه شده ازسوی ای//ن ش//رکت مطابق با نیازه//ای صنایع کوچک و متوس//ط در رش//ته صنایع متفاوت طراحی ش//ده و از اس//تانداردهای جهانی بهرهمند است که تاکنون 6 دوره آموزشی در سازمان فنیحرفهای اس//تان برگزار شده اس//ت. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان با تاکید بر اینکه به فراگیران در پایان دورههای آموزشی گواهینامه معتبر اعطا میشود، گفت: واحدهای صنعتی که کارکنان آنها در این دورههای آموزشی ش//رکت داش//تهاند برای دریافت انواع حمایتها از س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران در اولویت قرار خواهند داشت. رازانی گفت: از ابتدای سال تاکنون 37 دوره آموزشی برگزار شده و 1042 نفر آموزش دیدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.