اجرای طرح پایش واحدهای تولیدی در مازندران

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معاون برنامهریزی شرکت ش//هرکهای صنعتی مازندران از اج//رای طرح پایش به منظور به حداقل رس//اندن موانع و مشکالت واحدهای تولیدی خبر داد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی مازندران، نیم//ا دارایی گفت: این طرح در راس//تای اجرای تحقق ش//عار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و با توجه به سیاستهای ابالغی وزارت صنعت، معدن و تجارت و س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران اجرا شد.

معاون برنامهریزی شرکت ش//هرکهای صنعتی مازندران افزود: هدف از اجرای این طرح، شناس//ایی اراضی غیرفعال، تعیینتکلی//ف واحده//ای راکد و واگ//ذاری آن به متقاضیان جدید و همچنین سازماندهی واگذاری اراضی در شهرکها و نواحی صنعتی استان است.

دارایی اظهار کرد: طرح پایش واحدهای تولیدی اس//تان با همکاری مدیران اجرایی شهرکها و نواحی صنعتی اجرا شد که 1500 واحد تولیدی بررسی و آنالیز شد.

معاون برنامهریزی شرکت ش//هرکهای صنعتی مازندران تصری//ح کرد: واحدهای فعال، نیمهفعال، راکد و طرحهای در دست اجرا و نیمهتمام با بروزرسانی اطالعات واحدها در بانک اطالعاتی شناسایی شده و با برنامهریزی مناسب شاهد بهبود فضای کسبوکار خواهیم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.