افتتاح 3 مرکز رشد فناوری

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

رییس ش//ورای پژوهش و فناوری دانش//گاه آزاد اس//المی خوزستان از افتتاح ۳ مرکز رشد فناوری در واحدهای رامهرمز، بهبهان و اهواز خبر داد.

به گزارش ایس//نا، احمدرضا عمانی با اش//اره به برنامههای دانشگاه آزاد اس//المی خوزستان برای توس//عه زیرساختهای پژوهش//ی و فناوری در این دانش//گاه اظهار کرد: با اقدامات انجام ش//ده ۳ مرکز رش//د فناوری در واحدهای رامهرمز، بهبهان و اهواز با حضور دکتر واشقانی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی کشور به طور رسمی افتتاح میشود.

وی تصریح ک//رد: این مراکز بهطور تخصصی در حیطههای مش//خصی فعالیت خواهند کرد بهطور مثال مرکز بهبهان با تمرکز بر حوزه ش//یالت، دامپزش//کی، دامپروری و امور دام و مرکز اهواز با تاکید بر حوزههای فنی و مهندس//ی فعالیت میکند. ۰۷درصد واحده//ای فناور در این مراکز نیز بای//د در حوزه تخصصی آن مرکز و ۰۳درصد دیگر میتوانند در حوزههای عمومی فعالیت کنند.

رییس شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی خوزستان با بیان اینکه تاسیس یک مرکز رشد فناوری در دانشگاه آزاد ماهشهر نیز در حوزه تخصصی نفت در حال پیگیری نهایی است، گفت: در حال حاضر در مرکز رشد اهواز ‪۵ ۴،‬ واحد فناور مستقر است اما به دلیل اخذ نکردن مجوزهای الزم این مرکز بهطور رس//می افتتاح نش//ده بود که با اخذ کامل مجوزها و تجهیز ساختمان آن بهطور رسمی افتتاح میشود.

عمان//ی تصریح کرد: ب//ا افتتاح این مراکز درمجم//وع واحدهای دزفول، رامهرمز، بهبهان، اهواز و مسجدسلیمان دارای مرکز رشد فناوری خواهند بود؛ همچنین تاس//یس مرکز رش//د فناوری در واحد شوش//تر در مرحله اخذ مجوز نهایی اس//ت و حوزه فعالیت این مرکز نیز در بخش کشاورزی، فرآوری و بستهبندی گیاهان دارویی خواهد بود.

وی با اش//اره به افتتاح چندین مرکز پژوهش//ی در دانشگاه در یکسال گذش//ته اف//زود: در این م//دت تنها ۳ مرکز پژوهش//ی در واحد شوش//تر راهان//دازی ش//ده ک//ه ب//ا راهاندازی ای//ن مراک//ز بهدنبال آن هس//تیم تا پایاننامههای دانشجویان برمبنای تقاضاهای بخش صنعت انجام شود و به س//مت کیفیسازی حرکت کند که از این نظر نیز جایگاه دانشگاه آزاد در میان دانشگاههای کشور بهبود یافته، زیرا بهطور عمده تاکید بخشنامهها و آییننامهها در سالهای اخیر بر کیفیسازی پژوهشها بوده است.

گفتنی اس//ت، مرکز رش//د یا انکوباتور یکی از ابزارهای رش//د اقتصادی اس//ت که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیلکرده تاس//یس میشود و با ارائه امکانات و تس//هیالت عمومی زمینه پا گرفتن شرکتهای جدید را فراهم میکند. اس//تفاده از مراکز رش//د امروزه بهعنوان یکی از ابزارهای پذیرفته ش//ده برای تبدیل خالقیتها و دستاوردهای علمی و پژوهشی به محصوالت قابل ارائه به بازار و توس//عه کارآفرینی به شمار میرود. اکنون بی//ش از ۰۰۰۳ انکوبات//ور در سراس//ر دنیا وجود دارد که بیش//تر آنها در کشورهای امریکا و ژاپن مستقر هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.