ترمیم زخم دیابتی با فناوری نانو از سوی پژوهشگران کشور

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

پژوهشگران کشور درصددند با فناوری نانو، داربستهایی در راس//تای ترمیم زخم دیابتی طراحی کنند. این داربس//تها به صرفه و کمهزینه هستند.

به گ//زارش مه//ر، در بیم//اران دیابتی پ//س از مدتی جدار رگهای خونی آس//یب میبیند. تنگی و انس//داد رگها موجب کاهش خونرس//انی اندامها بهویژه اندامه//ای تحتانی و از بین رفتن سلولهای این ناحیه خواهد شد.

ع//الوه بر ای//ن نوروپاتی ک//ه بهدنبال بیم//اری دیابت ایجاد میش//ود باعث کاهش حس درد حتی پس از آسیبهای جدی در س//طح پوست خواهد شد از اینرو زخمهای مزمن را در پی دارد. با وجود پانس//مانهای وس//یع، گزینش پانسمان مناسب یکی از چالشهای اساس//ی برای پزشک بالینی در ترمیم زخم است.

بس//یاری از پانس//مانهایی که با هدف ترمی//م زخم تاکنون طراحی شدهاند به دلیل مشکالت زیاد و جدی یا از بازار دارویی حذف شدهاند و یا اینکه هزینه باال و شرایط آن با اقبال عمومی مواجه نشده است.

یک داربست ایدهآل عالوه بر اینکه باید قادر به تقلید شرایط زیس//تی و عملکرد ماتریکس خارج سلولی چه از لحاظ ترکیب شیمیایی و چه از نظر ساختار فیزیکی باشد باید زیست سازگار و زیس//ت تخریبپذیر بوده و همچنین روش ساخت و طراحی مناس//ب فرآیند، مصرف و استفاده آسان برای بیمار و درنهایت هزینه اندک داشته باشد.

به تازگی مش//خص ش//ده داربس//تهای طبیعی س//اختاری میتوانند در تسهیل اتصاالت سلولی، عملکرد، تکثیر و نفوذ آن به داخل بافت مشابه بافت اصلی بدن عمل کرده و نیاز بیماران را رفع کنند. از اینرو پژوهشگران کشور درصددند با فناوری نانو داربستهایی را برای ترمیم زخم دیابتی طراحی کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.