دولتها باید روی پژوهشهای پایه سرمایهگذاری کنند

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده و دوازدهمین جشنواره ایدههای برتر و استارتاپهای دانشگاهی با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییسجمهوری و محم//د فرهادی، وزیر عل//وم، تحقیقات و فن//اوری در مرکز همایشهای بینالمللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

به گزارش گس//ترش صنع//ت به نقل از پایگاه اطالعرس//انی معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری، س//ورنا س//تاری در این مراسم با بیان اینکه سیستم اقتصادی کشور نیازمند تغییر جدی اس//ت گفت: پژوهش و فناوری بهعنوان پایه اساسی باید در اقتصاد کش//ور مدنظر قرار گیرد و پایه اقتصاد در کشور باید مبتنی بر نیروی انسانی جوان و خالق باشد تا شاهد شکلگیری اقتصاد قوی بر پایه دانشبنیان در کشور باشیم.

وی ادامه داد: تعابیر و برداشت اشتباهی که نسبت به پژوهش در کش//ور وجود دارد باید تغییر کند، تاکنون اشتباهات زیادی در تخصیص بودجه پژوهش رخ داده و درواقع اقتصادی که پایه آن فروش نفت و منابع زیرزمینی است پایدار نمیماند.

ستاری در بخش بعدی صحبتهای خود درباره پژوهشهای پایه عنوان کرد: در سالهای اخیر پژوهشهای پایه مورد غفلت قرار گرفته اس//ت. در واقع دولتها وظیفه س//رمایهگذاری روی پژوهشهای پایه را دارند زیرا تا زمانیکه GDP کشور باال نرود هیچ فردی این پژوهشها را جدی نمیگیرد.

وی همچنین درباره بودج//ه بخش پژوهش گفت: در بودجه س//ال ۶۹ افزای//ش بودجه پژوهش دیده ش//ده ک//ه در صورت تصوی//ب مجل//س، بودجه پژوه//ش ۵/۱درصد بودجه کش//ور میشود که با این اقدام امیدواریم تحولی جدی و زیرساختی در حوزه پژوهش ایجاد شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.