انعقاد ۵ تفاهمنامه همکاری بین دانشگاههای فرانسه و امیرکبیر

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

دانش//گاه صنعت//ی امیرکبیر و دانش//گاههای برتر فرانس//ه ۵ تفاهمنامه و ۳ قرارداد همکاری مشترک امضا و مبادله کردند.

به گزارش گس//ترش صنع//ت به نقل از پایگاه اطالعرس//انی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، هیات عالیرتبه آموزش عالی فرانسه با حضور وزیر علوم، معاون وزیر، روس//ای برترین دانش//گاهها و موسس//ات پژوهشی فرانس//ه، مدیران مدارس برتر مهندسی و رییسکل موسس//ات مهندسی و موسسه شهرک علم و فناوری این کشور از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کردند.

فرانسوا سنمو، سفیر فرانسه در ایران و معاون وی نیز در این بازدید وزیر علوم کشورش//ان را همراهی میکردند. اعضای این هیات در دیدار خود از دانش//گاه صنعتی امیرکبیر ضمن تاکید بر جایگاه ارزشمند و آوازه این دانشگاه در محافل علمی به بیان توانمندیه//ا و عالقهمندیهای خود برای بس//ط همکاریهای علمی بینالمللی پرداختند.

در جریان این بازدید ۵ تفاهمنامه و ۳ قرارداد همکاری میان دانش//گاه صنعتی امیرکبیر و دانش//گاههای «نانت»، «انس//م»، «گرنوب//ل آلپ»، «تل//کام پاریس تک»، «اک//ول پلیتکنیک»، «اینب» و دانشگاه مدیریت گرنوبل به امضا رسید.

دوطرف براس//اس این تفاهمنامهها و قراردادهای مش//ترک، همکاریه//ای خ//ود را در زمینه تبادل دانش//جو در ۳س//طح کارشناس//ی، کارشناسیارش//د و دکت//را و اس//تاد، برگ//زاری کنفرانسهای مش//ترک، انجام پروژههای پژوهش//ی مشترک، راهان//دازی ش//بکه آزمایش//گاههای همکار در س//طح جهانی و هدایت دانشجویان از سوی استادان مشترک فرانسوی و ایرانی گسترش خواهند داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.