نگاهی به تالشهای جعفر اخوان در بخش صنعت(بخش هشتم)

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

نام اخوان با مونتاژ نخس/تین ماشینهای جیپ (در اواخر دهه )30 گره خورده اس/ت. با تاسیس کارخانه جی/پ در س/ال ‪11( 1338‬ س/ال پی/ش از تاس/یس ذوبآهن و 59 س/ال پ/س از ورود نخس/تین خودرو به ایران) مونتاژ نخس/تین ماش/ین در کشور ما شکل گرفت.

اخ//وان در نام//های خطاب به وزیر نیرو درخواس//ت کرد پس از دریاف//ت تمام//ی مخارج کابلکش//ی از نزدیکترین پس//ت ترانس//فورماتور به کارخانه برق با درخواس//ت پست اختصاصی فش//ار قوی به کارخانه خودروسازی موافقت شود؛ زیرا تاخیر در انج//ام تقاض//ای وی موجب تضییع وقت و هزینه برای ش//رکت میش//ود. همچنین چند مکاتبه وی با نفیس//ی (شهردار تهران در س//ال )1۳40 موجود است که براساس آن، اخوان درخواست رسیدگی به نقش//ه س//اختمان و اعطای پروانه برای سالنهای بس//ته و مسقف اتو س//رویس را در زمین امیرآباد (نزدیک کیان هتل) داشته است.

در ش//کایات علیه مقامات بانکی نام برخی از فعاالن اقتصادی به عنوان همکاری در سوءاستفادههای مالی منعکس شده است؛ اتهام//ی که هیچ نه//اد حقوقی حکمی در اینب//اره صادر نکرد. نامه کاظم خواجوی به دادس//تانی دیوان کیفری علیه یوس//ف خوشکی//ش (مدی//رکل بانک ملی ایران) در ۹1 اردیبهش//ت و ۳۲ تیر ۳4۳1 نمونهای از این ش//کایات اس//ت. این نامه درباره خرید خانه به بهای غیرواقعی و اعطای وام کان اس//ت. به نظر میرس//د تسویه حسابهای شخصی و اداری برضد خوشکیش در اینگون//ه ش//بنامهها و نامهنگاریه//ا بیتاثیر نبوده اس//ت. خوشکیش، یکی از مدیران بانکی کشور تا سال ۷۵۳1 بود.

هنگام//ی که دکتر محمدمصدق علیه تدین (وزیر کش//ور) به اتهام مداخله در انتخابات بندرعباس و بلوچستان و سوءاستفاده در خری//د جو و گندم آذربایجان ش//کایت ک//رد وی را در ۸ تیر ۵۲۳1 بازداشت و در اردیبهشت ۶۲۳1 محاکمه کردند.

ش//رکت جیپ از نظر تعداد پرس//نل و مقدار تولید از بیش//تر ش//رکتهای خودروس//ازی در ده//ه 0۵ کوچکتر ب//ود. برخی ش//رکتهای دیگر از لحاظ تعداد پرس//نل و مقدار تولید از این قرارند: ش//رکت زامیاد، متعلق به پرویز نصیرپور و رضا رستگار اصفهانی با ش//رکت س//وئدی ولوو در س//ال ۲4۳1 ش//ریک و مالک ۵۲درصد س//هام بود و 1000 پرس//نل داش//ت. ش//رکت اتومبیلس//ازی مزدا، متعلق به سرباز و کاتوزیان در سال ۹۳۳1 تاسیس شد؛ ۵۸۵ پرسنل داشت و ساالنه ۲1 هزار دستگاه تولید میکرد. شرکت سیتروئن، متعلق به خانواده آلفرد آیسه در سال ۸4۳1 تاس//یس شد؛ 1000 شاغل داش//ت و روزانه ۵۵ دستگاه تولید میکرد. شرکت ایران ناسیونال، متعلق به برادران خیامی در س//ال 1۳41 تاسیس شد و ساالنه صد هزار دستگاه اتومبیل در اواسط دهه 0۵ تولید میکرد.

یک//ی از خریداران بزرگ محصوالت جی//پ، ارتش ایران بود. روابط ش//رکت با مسئوالن وزارت دفاع و ارتش و اعطای هدایای ش//رکت به آنه//ا از دید نیروهای امنیتی مخف//ی نبود. در دیدار تیمسار جم (وزیر دفاع) از کارخانه اتومبیلسازی جیپ، کارخانه جعف//ر اخوان یک دس//تگاه اتومبیل آریا و یک دس//تگاه جیپ استیشن به وی هدیه داد. بعد از چند روز تیمسار دستور داد که چند دستگاه جیپ برای ارتش بخرند.

قض//اوت درب//اره ک//م و کیف و ص//دق این گ//زارش نیازمند دادههای بیش//تری است که پژوهش//گر به آنها دسترسی ندارد؛ ولی باید گفت اینگونه دادوس//تدها جزئی از فرهنگ کسبوکار و بین خریداران و فروشندگان بزرگ رایج است و به الزام بیانگر فساد شرکت نیست.

منبع: کتاب سرگذشت 50 کنشگر اقتصادی ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.