قطعات قاچاق و بیکیفیت چینی، حبابهایی آسیبرسان

در گفتوگو با یکی از قطعهسازان تامینکننده بازار لوازم یدکی خودرو مطرح شد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

مش//کالت صنعتگران بهطور عموم مش//ابه است و اگر کس//انی بخواهند ب//رای نخس//تینبار وارد این عرصه ش//وند موانع بس//یاری وج//ود دارد زیرا واردات بیروی//ه قطعات، بازار رقبای خارجی را گ//رم و قاچاق عرصه را برای تولیدکننده داخلی تنگتر کرده است.

از آنج//ا ک//ه کااله//ای قاچ//اق ح//ق گم//رک نمیپردازند بهط//ور قطع ارزانت//ر از قطع//ات داخل//ی خواهند ب//ود از ای//ن رو در ابتدا ممکن اس//ت نظ//ر مش//تری را ب//ه خود جل//ب کنن//د در حالی ک//ه از کیفی//ت مطلوبی برخوردار نیس//تند. امروز قطع//ات قاچاق کانتینری به ش//یوههای مختلف کماظه//اری ...و وارد کش//ور میش//ود. اگ//ر برای این مش//کل سیاس//ت و برنام//های ج//دی تدوی//ن ش//ود تولی//د داخل رونق//ی دوچن//دان خواهد گرفت.

امروز بیش//تر بازار ایران در دس//ت تولیدکنندگان چینی اس//ت و طبیعی اس//ت رقی//ب اصل//ی صنعتگ//ران داخلی محص//والت چینی اس//ت که به لحاظ قیمت و کیفیت بس//یار نازل هس//تند اما بهطور قط//ع مصرفکننده بع//د از یک بار اس//تفاده و مش//اهده کیفیت، متمایل به محص//والت ایرانی میشود.

اما حجم خرید ب//االی این قطعات ارزانقیمت ابتدا به خط تولید صنعتگر داخلی آس//یب میزند. برای نمونه در ابتدای کار که این ش//رکت محصوالت خود را وارد بازار کش//ور کرد برای ۳ ماه افت فروش داش//ت اما خوش//بختانه امروز این نش//ان در بازار ش//ناخته شده و س//هم خود را در مقابل رقبا در بازار دارد.

صنعت قطعه در ایران پیشینه چند دههای و شاید افزونبر نیم/ی از عمر صنعت خ/ودرو کش/ور را دارد و از این رو در این مرحله دوران نوپایی خود را پش/ت سر گذاشته و آماده اس/ت تا همچون همتایان بینالمللی خ/ود که عمری کمتر از صنع/ت قطعه ایران دارن/د، وارد دنیایی جدید با فناوری روزآمد ش/وند. در بین قطعهس/ازان، تولیدکنندگان بزرگی

آیا این گروه صنعتی قطعات موردنیاز خود را تهیه و مونتاژ میکند؟ وج/ود دارند که کار با همتای/ان خارجی را راهی کوتاه برای دس/تیابی به بازارهای جهانی دانس/ته و در این راه گامهای بلن/دی برداش/تهاند. از این رو گس/ترش صنعت به س/راغ محمد منوری، فعال صنعت قطعه و عضو انجمن قطعهسازان خراس/ان رضوی که پیش/ینهای دیرینه در این صنعت دارد رفت/ه و گفتوگوی کوتاهی ب/ا وی در این زمینه انجام داده

آی/ا توان و ظرفیت گس/تردهتر کردن این واح/د تولیدی برای تامین بیش/تر بازار وجود دارد؟

آیا قطعات این گروه صنعتی با هدف تامین نیاز خودروسازان تولید میشود؟ است. وی که عضو انجمن مدیران صنایع خراسان نیز هست از ایجاد واحدی مجزا با عنوان ش/رکت «کاراگس/تر شرق» در زمینه تولی/د قالبها و ماش/ینآالت موردنیاز مرتبط با اس/تارت و دینام خودرو در این گ/روه صنعتی گفت که در ام/ر کیفیت تولید محصوالت، نظارت و کنترل دقیقی انجام میدهد. مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید:

ای/ن گ/روه صنعت/ی در ح/ال حاض/ر چ/ه محصوالت/ی تولی/د میکند؟ ای//ن گروه صنعتی ب//ا ۳ دهه تجربه ت//ا به امروز حدود ۰۷۲ تا ۰۸۲ محصول در زمینه قطعات برقی و اس//تارت خودرو تولید کرده اس//ت. همچنین به دلیل کیفیت محصوالت در دوره س//خت تحریمها توانس//ت در بازار باقی بماند در حالی که بس//یاری از واحدهای مشابه از گردونه رقابت حذف شدند.

یکی دیگر از چالشهای امروز صنعتگران داخلی، ورود قطعات بیکیفیت و ارزانقیمت چینی به بازار است که این گروه صنعتی توانسته به دلیل کیفیت محصوالت سهم خود را در بازار حفظ کند.

همچنی//ن با ه//دف ماندگاری، هم//واره در حال توس//عه و گس//ترش محص//والت خود ب//وده و هر روز محص//والت جدی//دی به س//بد تولی//دات خود اضاف//ه میکند. به طوری ک//ه در ۳ ماه اخیر تولید اس//تارتهای جدید را آغاز کرده و تمرکز روی انواع دینام برای خودروهای س//بک و سنگین نیز پروژه آینده این ش//رکت اس//ت. برنامه و هدف این گروه صنعتی خودکفایی کشور در تولید محصوالتی است که به وس//یله ای//ن گروه صنعتی در ح//ال تولید و توسعه است. €

تم//ام مجموعه قطع//ات ای//ن ۰۸۲ محصول در واحده//ای تولیدی این گروه صنعتی تولید و مونتاژ میش//ود. البته ت//ا مدتی قبل خط تولی//د آرمیچر نداش//ته و آرمیچر اس//تارت را وارد میکردیم اما با راهاندازی خط تولی//د این قطعه هماکنون تولید در داخل انجام میشود.

چند درص/د بازار با تولیدات این ش/رکت € تامین میشود؟

حدود ۵۶درصد س//هم بازار ای//ن ۰۸۲ قطعه در اختی//ار برادران منوری اس//ت و از آنجا که کاالهای رقب//ای چینی کیفیت الزم را ندارند بازار داخل بعد از یک بار اس//تفاده از س//وی مصرفکننده ایرانی از دس//ت میرود. همچنین از دیگر خدمات این گروه صنعتی ارائه گارانتی یک ساله برای تمام محصوالت تولیدی است و براساس خدماتی که دارد در راستای جلب رضایت مشتریان گام برداشته است. €

با توجه به ش//رایطی که در زمان تحریمها وجود داش//ت برای چند م//اه مدت زم//ان کاری کارخانه کاه//ش و اضافهکاریها حذف ش//د و امروز با یک ش//یفت در حال فعالیت اس//ت اما برای توس//عه و گس//ترش واحدهای تولیدی خود برنامههایی دارد. برای نمونه در بحث استارت، مجموعه کامل شده و تمام قطعات مورد نی//از در این گروه صنعتی تولید میش//ود و برنامه برای تولید دینام نیز این است تا تمام نیازهای خودروهای س//بک و سنگین داخل را تامین کنیم. €

تولیدات این شرکت بیشتر با هدف خدمات پس از فروش و تامین بازار لوازم یدکی انجام میشود. البته برای خودروهای س//نگین با خودروسازانی همچون س//ایپادیزل، ایدم تبریز و تراکتورس//ازی همکاری داری//م اما برای تامین خط تولید خودروس//ازان در بحث خودروهای جدید مذاکراتی انجام ش//ده است و در ح//ال رایزنی هس//تیم. امیدواریم ب//ا افزایش خ//ط تولید خ//ود بتوانی//م وارد قراردادهای جدید با خودروس//ازان با هدف تامین قطع//ات مورد نیاز خودروهایسواری شویم. البته کار با خودروسازان با مشکالتی روبهرو است و دیرکرد در پرداختها برای قطعهس//ازان مشکلساز شده است از این رو چالش مال//ی، کارها را کمی کند کرده بنابراین تمایل برای تامین قطعات م//ورد نیاز بازار لوازم یدکی بیش//تر است.

€

از آنج//ا که قطع//ات تولیدی این گ//روه صنعتی متنوع اس//ت، تولید و برنامهریزی براساس نیاز بازار یک تا ۳ ماه زمان میبرد از اینرو ممکن اس//ت در طول یک م//اه ردیفی از محص//والت، تولید باالیی داش//ته باش//ند و در ماه دیگر قطع//های دیگر تیراژ باالیی داشته باشد.

بهط//ور کلی در قطعات مصرفی ب//ازار روزانه بین ۰۰۵ تا ۰۰۷ محص//ول در تیراژهای مختلف تولید میش//ود. رقبایی نیز در بازار برای قطعات پرمصرف استارت، دینام و قطعات آن وجود دارد که واسطهها اقدام به واردات آنها از چین میکنند. بنابراین سهم ای//ن گروه صنعت//ی در محص//والت مختلف بهطور میانگین از ۰۴ تا ۰۶درصد است.

آی/ا تولی/دات ای/ن گ/روه صنعت/ی صادر € میشود؟

بل//ه، در ح//ال حاض//ر ص//ادرات ای//ن تولیدات به کش//ورهای آس//یای میان//ه مانند افغانس//تان و ترکمنس//تان و سایر کش//ورهای این منطقه انجام میشود که مصر و سوریه نیز پیشتر جزو این سبد بودند اما به خاطر جو نامناس//ب این کش//ورها، در حال حاضر صادرات به این کش//ور قطع شده است. افریقا نیز جزو بازارهایی بوده که قطعات این نش//ان به آن راه پیدا کرده است.

برنام/ه ای/ن گ/روه صنعتی برای توس/عه € صادرات چیست؟

برنامه و بازار هدف این گروه صنعتی کش//ورهای افریقایی اس//ت و کارشناس//ان روی ب//ازار عراق در حال مطالعه هستند. در نمایشگاه صنعت قطعه نیز مش//تریانی ورود کردهاند و مذاکرات ابتدایی انجام ش//د و این گ//روه تولیدی در حال حرک//ت به این سمت بوده اما مشکالت برای صادرات زیاد است. €

در ح/ال حاض/ر می/زان تولید ای/ن واحد صنعتی چه میزان بوده و نیاز بازار چقدر است؟

مش//کالت صنعتگران بهطور عموم مش//ابه است و اگر کس//انی بخواهند برای نخس//تینبار وارد این عرصه شوند موانع بس//یاری وجود دارد زیرا واردات بیرویه قطعات، بازار رقبای خارجی را گرم و قاچاق عرصه را برای تولیدکننده داخلی تنگتر کرده است.

از آنجا که کاالهای قاچاق حق گمرک نمیپردازند بهطور قطع ارزانتر از قطعات داخلی خواهند بود از این رو در ابتدا ممکن اس//ت نظر مشتری را به خود جلب کنند در حالی که از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند. امروز قطعات قاچاق کانتینری به شیوههای مختلف کماظهاری ...و وارد کشور میشود. اگر برای این مشکل سیاس//ت و برنامهای جدی تدوین شود تولید داخل رونقی دوچندان خواهد گرفت.

امروز بیش//تر بازار ایران در دست تولیدکنندگان چینی است و طبیعی است رقیب اصلی صنعتگران داخلی محصوالت چینی اس//ت که به لحاظ قیمت و کیفی//ت بس//یار ن//ازل هس//تند اما بهط//ور قطع مصرفکنن//ده بعد از یک بار اس//تفاده و مش//اهده کیفیت، متمایل به محصوالت ایرانی میشود.

ام//ا حجم خرید ب//االی این قطع//ات ارزانقیمت ابتدا به خط تولید صنعتگر داخلی آس//یب میزند. برای نمونه در ابتدای کار که این شرکت محصوالت خود را وارد بازار کش//ور کرد برای ۳ ماه افت فروش داش//ت اما خوش//بختانه امروز این نش//ان در بازار ش//ناخته شده و سهم خود را در مقابل رقبا در بازار دارد.

آنچه در گزارشها و مصاحبهها با قطعهس//ازان به دست آمده است حاکی از وجود ظرفیتهایی نهفته در این صنعت اس//ت که حمایتهای مالی و دولتی به راحتی آنها را به منصه ظهور میرساند. به گونهای که میت//وان امیدوار بود حداق//ل در برخی قطعات که امروز در کش//ور تولید میش//ود ب//ه خودکفایی صددرصدی رس//ید و حتی ب//رای بازارهای خارجی نی//ز قطعه تامین کرد. این امر میس//ر نخواهد ش//د مگ//ر با همراهی بانکها و همت خود قطعهس//ازان برای جذب س//رمایهگذاریهای خارج//ی از طرف همتایانشان.

بهعنوان س/خن آخر از مش/کالت صنعت قطعه و راهکارهای خود بگویید.

محمد منوری برای ماندگاری در بازار نیاز است واحدهای تولیدی قطعه همواره

در حال توسعه و گسترش محصوالت خود باشند و در این راستا رضایت مشتریان

را جلب کنند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.