پروژههای نیمهتمام در دستانداز بودجه

با توجه به برنامههای ویژه دولت برای پروژههای عمرانی در سال ۶9 مطرح شد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

یکی از برنامههای اصلی دولت برای سال آینده توجه به پروژههای عمرانی است. در همین راستا با افزایش 01درصدی بودجه پروژههای عمرانی اعتبارات در نظر گرفته شده به رقم بیسابقه 26هزار و 007میلیارد تومان رسیده است. به گفته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور دولت اولویتهای پروژههای عمرانی خود را بر طرحهای زیستمحیطی، آب و فاضالب و شبکههای ریلی قرارداده است.

یکی از برنامههای اصلی دولت ب//رای س//ال آین//ده توج//ه به پروژهه//ای عمرانی اس//ت. در همی//ن راس//تا ب//ا افزای//ش سیدزاده01درص//دی بودجه پروژههای عمرانی اعتبارات در نظر گرفته شده به رقم بیسابقه 26هزار و 007میلی//ارد توم//ان رس//یده است. به گفته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کش//ور دولت اولویته//ای پروژههای عمرانی خ//ود را بر طرحهای زیس//تمحیطی، آب و فاضالب و ش//بکههای ریلی قرارداده اس//ت. البته با اضافه شدن طرحهای امنیتی و دفاعی در برنامه شش//م توسعه این اولویتبندیه//ا ب//ه 5 ح//وزه ارتقا پیدا کرده اس//ت. تخصیص اعتبارات پروژههای عمرانی به دلیل مشکالت اقتصادی و درآمدی همواره با مش//کالتی روبهرو بوده و هیچگاه این اعتبارات به طور کامل تخصیص نیافته اما ب//ا وجود افزایش اعتبارات میتوان افزایش تخصیص را نیز در س//ال آینده پیشبینی کرد که این امر به فرض تحقق فروش 2/5 بشکه نفت در روز به قیمت 55 دالر و نرخ ارز 3300 تومان پیشبینی شده است .

در ح//ال حاضر براس//اس برآورده//ای دولت حدود 500 ه//زار میلی//ارد تومان پروژههای مل//ی ناتمام در کش//ور وجود دارد که ش//امل 01هزار پروژه کوچک و بزرگ میش//ود. از این میزان بیش از 003هزار میلیارد تومان به پروژههای عمرانی اختصاص دارد که با فرض تخصی//ص صددرصدی 26ه//زار و 007میلیارد تومان اعتبارات در س//ال 69تنها 02درص//د پروژهها تکمیل خواهد شد. سیدهادی بهادری، نایبرییس کمیسیون عمران مجلس ش//ورای اس//المی با اع//الم این موضوع در گفتوگو با گس//ترش صنعت درباره بودجه عمرانی الیحه بودج//ه 69گفت: با در نظ//ر گرفتن بدهیهای دولت در پروژههای عمرانی که حداقل در حوزه وزارت راه و شهرس//ازی به 10 هزارمیلیارد تومان میرسد اگر دولت قصد پرداخت این بدهی را نیز داشته باشد شاهد پیشرفت کمتری در پروژهها خواهیم بود.

محورهای پنجگانه پروژههای عمرانی ‹

نایبرییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ب//ا بیان اینکه تاکنون تنها 5 درصد از 57 هزار میلیارد توم//ان بودجه عمرانی 95 به ص//ورت نقدی تخصیص یافت//ه گف//ت: دولت تمرکز اصلی خود را در س//ال 95 بر تس//ویه بده//ی پیمانکاران قرار داد که با احتس//اب پرداخت بدهیهای دولت از طریق اس//ناد خزانه حدود 70 تا 80 اعتبارات تخصیص پیدا کرده است . بنابراین دول//ت در بودج//ه س//ال 95 اغلب اعتب//ارات مانده از س//الهای پیش را پرداخت کرده ت//ا پیمانکاران توان ادامه پروژهها را داشته باشند .

وی افزود: در الیحه بودجه 96 اعتبار پروژههای ریلی افزایش پی//دا ک//رده و در ازای آن از اعتبار پروژههای جادهای کاس//ته شده اما از آنجایی که تخصیص اعتبار مه//م اس//ت نمیتوان قض//اوت دقیقی نس//بت به این پروژهها انجام داد. به طور کلی بودجه ارائه شده دارای نق//اط قوت باالیی اس//ت و در ص//ورت تحقق میتوان شاهد پیشرفت در پروژههای عمرانی بود .

بهادری با اش//اره ب//ه اولویته//ای چهارگانه دولت در پروژهه//ای عمران//ی اظهارک//رد: دول//ت طرحهای زیس//تمحیطی، آب و فاضالب و شبکههای ریلی را در اولویتهای پروژهای خود قرار داده که در تدوین برنامه ششم توسعه با اضافه شدن پروژههای امنیتی و دفاعی این اولویتبندی به 5 اولویت ارتقا و برنامههای هریک از بخشها نیز گسترش یافت.

شرایط تحقق اعتبارات عمرانی ‹

نایبریی//س کمیس//یون عم//ران مجلس ش//ورای اس//المی با تاکید بر اینک//ه قیمت نفت و میزان فروش در س//ال آینده در تحقق اعتبارات عمرانی نقش مهمی ایف//ا میکند،گفت:محاس//بات دولت براس//اس فروش 5/2میلیون بش//که در روز با قیمت هر بش//که 55دالر با نرخ ارز 3300 توم//ان بوده بنابراین تخصیص کامل اعتبارات منوط به تحقق این متغیرهاست.

وی درب//اره واگ//ذاری پروژههای عمران//ی به بخش خصوصی گف//ت: در بحث واگذاریها ب//ا وجود تاکید دولت بر واگ//ذاری در عمل چندان رغبتی به واگذاری دیده نمیش//ود و چون اطالعرسانی گسترده و شفافی درب//اره طرحه//ای قاب//ل واگ//ذاری نمیش//ود بخش خصوصی در صورت تمایل نی//ز اطالعی از واگذاریها ندارد. در حال حاض//ر از نظر قانونی این ظرفیت دیده و در بودجه 96 نیز به آن اشاره شده اما درعمل بخش خصوصی چندان ب//ا پروژههای عمرانی درگیر نش//ده است.

بهادری با بیان اینکه طرحهای زیر 50 درصد تکمیل ش//ده به بخش خصوصی واگذار ش//ود گف//ت: به طور طبیعی بخش خصوصی در طرحهایی ورود خواهد کرد که منافعی نیز برای آن داشته باشد بنابراین طرحهای زیر 50 درصد هم بار بیش//تری از روی دولت برخواهد داش//ت و هم منافع بیش//تری عاید بخ//ش خصوصی خواهد کرد.

قابلی/ت واگ/ذاری 2500 ط/رح عمرانی ‹ نیمهتمام به بخش خصوصی

به دلیل مش//کالت موج//ود در تخصیص اعتبارات و افزایش م//داوم بدهیهای دولت، واگ//ذاری پروژههای عمران//ی به بخش خصوصی یک//ی از برنامههای اصلی دول//ت در س//ال آینده خواه//د بود. در همین راس//تا اس//حاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور در ارائه گزارشی از واگذاری پروژههای عمرانی در ستاد اقتصاد مقاومتی با اعالم اینکه مسئولیت واگذاری 2500 طرح عمرانی نیمهتمام به بخش خصوصی برعهده س//ازمان برنامه و بودج//ه خواهد بود گفت: جمع کل پروژههای شناساییشده ملی و استانی قابل واگذاری تا پایان آبان س//ال جاری 6267 پروژه بوده ک//ه تاکنون 339پروژه ملی و اس//تانی واگذار شده و اعتبار کل سرمایهگذاری ب//رای این تعداد پروژه 8میلی//ارد و 057میلیون تومان ب//ود ک//ه از این تع//داد 700 پروژه تکمیل ش//ده و به بهرهبرداری رس//یده، 94 پروژه جدید و 139 پروژه نیز نیمهتمام اس//ت. وی در این گ//زارش تعداد پروژههای تصمیمگی//ری ش//ده ب//رای واگ//ذاری را 576 پروژه و پروژههای در حال فراخوان برای واگذاری را 056پروژه اعالم کرد . با این وجود بخش خصوصی تمایل چندانی برای در دس//ت گرفت//ن پروژههای عمران//ی ندارد. در همین راستا مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگان//ی ایران در گفتوگو با گس//ترش صنعت درب//اره افزایش بودجههای عمران//ی گفت: دولتها در زم//ان بودجهریزی به خوبی اعتب//ارات را تعریف اما در زم//ان اجرا ب//ه نحو دیگری عمل میکنن//د. در بودجه 95 رقم قابل توجهی نزدیک به 75هزار میلیارد تومان اعتب//ار برای پروژههای عمرانی در نظر گرفته ش//د اما تنها حدود 21هزار میلیارد تومان آن محقق شده است بنابرای//ن تا زمانی که ارقام تعریفش//ده محقق نش//ود نمیتوان روی آن حساب باز کرد.

توان باالی بخش خصوصی برای اجرای ‹ پروژهها

پورقاضی درباره واگذاری طرحها به بخش خصوصی نی//ز اظهارک//رد: واگذاری طرحه//ای عمرانی به بخش خصوصی هنوز ابهاماتی دارد و روش//ن نیست که یک طرح عمرانی همچون س//اخت یک جاده یا بندر با چه شرایطی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد؛ اگر بناس//ت به شکل پیمانکاری واگذار شود که در گذشته نیز وجود داش//ته اما اگر بناست بخش خصوصی مالک ط//رح عمرانی باش//د ضوابط واگذاری ای//ن مالکیت به بخش خصوصی باید تعریف شود.

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اجرای طرحهای عمرانی در توان بخش خصوصی ب//وده و با رش//دی ک//ه در بخشهای مختل//ف فنی و مهندس//ی و صنعتی ایران ایجاد شده توان اجرا وجود دارد گفت: البته این امر مستلزم امنیت سرمایهگذاری و مشخص شدن چگونگی بازگشت سرمایه است. یکی از مزایای واگذاری طرحها به بخش خصوصی، جلوگیری از اجرای طرحهای بدون توجیه اقتصادی است چراکه بخش خصوصی در طرحی که توجیه اقتصادی نداشته باشد هیچگاه سرمایهگذاری نخواهد کرد و درنتیجه از اجرای طرحه//ای بدون توجیه اقتصادی نیز جلوگیری خواهد شد.

بناب//ر این گزارش، دول//ت برای رس//یدن به اهداف مورد نظر در پروژههای عمرانی باید نسبت به واگذاری طرحه//ا به بخش خصوصی اقدام//ات جدیتری انجام دهد تا با اطالعرس//انی مناس//ب درباره طرحها و ارائه اس//تراتژی روش//ن برای تامین منافع بخش خصوصی زمین//ه واگذاری طرحهای عمرانی بزرگ و تاثیرگذار را فراهم کند تا ضمن پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کش//ور بار عظیم پروژههای عمرانی از دوش دولت نیز برداشته شود.

سیدهادی بهادری: با فرض تخصیص صددرصدی 26هزار و 007میلیارد تومان اعتبارات در سال 69تنها 02درصد پروژهها تکمیل خواهد شد

مهدی پورقاضی: دولتها در زمان بودجهریزی به خوبی اعتبارات را تعریف اما در زمان اجرا به نحو دیگری عمل میکنند

سیدمحمدحسن

صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.