اهمیت آموزش انضباطکار در مدیریتهای خانوادگی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

آم//وزش انضب//اط و رواب//ط کاری در حالی در ش//هرکهای صنعتی ب//رای صنعتگ//ران و نی//روی کار فع//ال در واحدهای صنعت//ی برگزار میش//ود که کارشناس//ان معتقدند اصلیترین چال//ش تولید از وجود کارگ//ران غیرماه//ر و آموزشندی//ده بهویژه در صنایع کوچک ناش//ی میشود.

البته از آنجا که واحدهای صنعتی کوچک با تعداد ش//اغالن کمتر و با سیستم خودمالکی یا به صورت خانوادگی مدیریت میشوند، شاید این دورههای آموزشی برای آنها جذابیت نداشته باشد.

آم//وزش انضب//اط و رواب//ط کاری در حالی در شهرکهای صنعت//ی ب//رای صنعتگران و نیروی کار فعال در واحدهای صنعتی برگزار میش//ود که کارشناس//ان معتقدند اصلیترین چال//ش تولید از وجود کارگران غیرماه//ر و آموزشندیده بهویژه در صنایع کوچک ناش//ی میش//ود. البت//ه از آنجا که واحدهای صنعتی کوچک با تعداد شاغالن کمتر و با سیستم خودمالکی یا به صورت خانوادگی مدیریت میشوند، ش//اید این دورههای آموزش//ی برای آنها جذابیت نداشته باشد. البت//ه اگر آم//وزش مهارتهای کار برای ش//اغالن صنعت//ی برگزار ش//ود بهطور قط//ع در تولید تاثیر مستقیم خواهد داشت.

مهارتآم//وزی نی//روی کار در صنع//ت یک//ی از موضوعاتی است که مسئوالن بر آن تاکید میکنند تا جای//ی که یک//ی از عوامل رونق تولی//د و بهبود کیفیت محصوالت و درنهایت باال رفتن ارزشافزوده را مهارتآم//وزی نیروی کار ب//رآورد میکنند. البته با پیش//رفت علم و فناوری همه مش//اغل موجود در جامعه به کس//ب مهارت نیاز دارن//د به عالوه اینکه در جه//ان فراصنعتی امروز توس//عه ب//ه معنی عام بدون توجه به آموزشه//ای فنی و حرفهای مفهوم نخواهد داش//ت. نیروی انسانی شاغل در صنعت نیز بای//د بتواند قبل از حضور در کار این نوع آموزشها را دریاف//ت کن//د. آموزشهای//ی که بتوان//د فرد را برای احراز ش//غل، حرفه و کسبوکار آماده کند یا کارآی//ی و توانای//ی وی را در انجام آن افزایش دهد. در کن//ار آم//وزش و مهارتآموزی نی//روی کار، بر آموزش مدیران صنعتی نیز تاکید بسیاری میشود تا جایی که در آسیبشناس//ی چالشهای صنعتی ای//ران روزآمد نب//ودن و توقف مدی//ران صنعتی در برخی از آموزهه//ای عملی و صنعتی یکی از دالیل توسعهنیافتگی صنعتی به شمار میرود.

فرقی هم نمیکند که ای//ن مدیران در واحدهای صنعتی کوچ//ک یا بزرگ یا نیروی کار ش//اغل در صنایع کوچک باش//د یا صنایع س//نگین؛ مهم این اس//ت که مهارته//ای توانمندس//از ام//روزه جزو دغدغههای مسئوالن صنعتی کشور است. البته این دغدغه در ش//هرکهای صنعتی کشور در حال رفع است به این شیوه که دورههای آموزشی انضباط کار در ش//هرکهای صنعتی برای نی//روی کار فعال در واحدهای تولیدی برگزار میشود.

‹اهمیت‹آموزش‹انضباط‹کار‹ ‹

نی//روی انس//انی غیرماه//ر یک//ی از چالشهای س//رمایهای در صنایع کوچک اس//ت که شاید درد مشترکی برای صنایع مشابه به شمار آید اما مهمتر از بیان این درد مش//ترک، روشهای مهارتآموزی مناب//ع انس//انی در محیطهای صنعتی اس//ت. باید بدانی//م ک//ه اگر نی//روی کار در هر رش//ته صنعتی با قوانین و ضوابط کار آش//نایی داش//ته باشد و در عین حال مهارت کاری کافی را کسب کند، خواهد توانست چیدمان رشد و توسعه صنعتی را در حرفه خود به خوبی بهبود بخشد چرا که مشکل جمعیت ش//اغل در محیطهای کاری این است که مختصات روابط کاری را نمیدانند و به همین دلیل نمیتوانند مهارته//ای الزم را در حرفه خود کس//ب کنند. به عبارتی اگر نی//روی کار فعال در صنع//ت بتواند به فرهنگ، انضباط، روابط و قوانین کار اش//راف داشته باش//د بهط//ور قط//ع در حرفه خ//ود موفقتر عمل میکند. این مهم در شهرکهای صنعتی درک شده و از آنجا که یکی از وظایف س//ازمان صنایع کوچک و شرکتهای صنعتی، توانمندسازی صنایع کوچک اس//ت برگزاری دورههای آموزشی انضباط کار برای نی//روی کار فع//ال در واحدهای صنعت//ی پیگیری میشود.

بیژن کردس//تانی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعت//ی اس//تان کرمانش//اه ب//ا تاکید ب//ر اهمیت دورههای آموزشی روابط و انضباط کار برای فعاالن صنعتی به گس//ترش صنعت گف//ت: تمامی تالش ش//رکت ش//هرکهای صنعتی این اس//ت که سطح آموزش//ی و مهارتی نیروی کار صنعت//ی باالتر رود چراکه این امر تاثیر مستقیمی در تولید محصوالت استاندارد خواهد داشت.

کردستانی گفت: ش//رکت شهرکهای صنعتی با توجه به تفاهمنامهای که با سازمان فنی و حرفهای کش//ور دارد دوره آموزش//ی انضباط کار را در کنار دیگر دورههای آموزش//ی تا پایان سالجاری برگزار میکند. وی درب//اره هزینههای برگزاری دورههای آموزش//ی انضباط کار نیز گفت: شرکت شهرکهای صنعتی یارانه آموزش//ی برای برگ//زاری این دورهها درنظر گرفته اس//ت به این ص//ورت که تا ۰۸درصد هزینهها را تقبل میکند.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان کرمانش//اه معتقد است که اگر مهارت نیروی کار در صنعت باال رود به صورت مس//تقیم و غیرمس//تقیم میتوان تاثیر آن را در تولیدات مشاهده کرد.

‹اما‹و‹اگ ‹رهای‹آموزش‹روابط‹کار‹ ‹

یکی از ویژگیهای صنایع کوچک این اس//ت که تعداد افراد شاغل در آنها کمتر و در نتیجه، مدیریت در واحده//ای صنعتی کوچک ب//ه صورت انحصار و در دس//ت یک نفر است. اینگونه اس//ت که روابط و انضباط کار را مدیریت صنعتی مش//خص میکند و ش//اید دور از ذهن باش//د که دورههای آموزش//ی بتواند چندان تاثیری در باال رفتن س//طح آموزشی آنها داشته باشد و فرقی هم نکند که این آموزشها در ش//هرکهای صنعتی برگزار ش//ود ی//ا بیرون از شهرکها.

سیدمس//عود عظیم//ی، مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی یزد در این زمینه به گسترش صنعت گفت: در صنایع کوچک قدرت خودکنترلی از س//وی مدی//ران صنعتی بیش//تر اس//ت و از آنجا ک//ه برخی واحدهای تولی//دی بهصورت خودمالکی ی//ا خانوادگی مدیریت میش//وند ش//اید دورههای آموزش//ی انضباط کار چندان برای شاغالن صنعتی آنها جذابیت نداشته باش//د. هرچند اگر نیروی کار صنعت//ی بتواند قواعد و روابط کاری و وظایف کارگر و کارفرما را بدان//د، میتواند در حرفه خود موفقتر عم//ل کند. البت//ه با توجه به ای//ن مولفه واحدهای صنعت//ی کوچک، ابت//دا باید از واحده//ای تولیدی برای شرکت در دورههای آموزشی نیازسنجی شود و س//پس با تفکیک صنایع و رش//تههای تخصصی آنه//ا به برگ//زاری کالسه//ا اقدام ک//رد. عظیمی گفت: دورههای آموزش//ی انضباط کاری با همکاری واحده//ای صنعتی و س//ازمان فن//ی و حرفهای در عنوانه//ای درس//ی عموم//ی و تخصص//ی برگزار میشود. به عالوه اینکه شرکت شهرکهای صنعتی در هماهنگی با دانش//گاهها و مراکز آموزش//ی قرار دارد. در این زمینه مراکز آموزشی عنوانهای درسی برای صنعتگران ارائه میدهند و در برخی موارد نیز صنعتگران به آنها برای آموزش معرفی میشوند.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی یزد معتقد است که آموزش ضوابط و روابط کاری نباید تشریفات داش//ته باشد بلکه این آموزشها میتواند در کارگاه و کارخانهها نیز ارائه شود.

‹مهار ‹تهای‹توانمندساز‹ ‹

نق//دی بر نظ//ام مهارتآم//وزی در بخش صنعت وج//ود دارد که آموزشه//ای مهارتی متناس//ب با نی//از روز در جامعه تدوین نمیش//ود به این معنی ک//ه افرادی ک//ه آموزشه//ای مهارتی ب//ه مهارت جویان میدهند آنچن//ان همگام با دانش روز پیش نمیروند. ب//ه عبارتی نمیدانند که چه مهارتهایی ب//رای ش//رایط روز الزم اس//ت ک//ه براس//اس آن قابلیتها و توانمندیهای الزم را در نس//ل جویای مهارت بیدار کنند. همچنین سالهاس//ت که بخش مهارتآموزی نتواس//ته است رش//د قابلیتها را نیز در مجموعه آموزش//ی قرار دهد. در اینجا قابلیتها، توانمندیهایی اس//ت که در کن//ار مهارتها کمک میکند تا نیروی کار کارش را مطلوبتر انجام دهد. به عبارتی ما نباید به داش//تن تکنسین و مهندس و متخص//ص اکتفا کنیم بلکه باید نی//روی کار بتواند قابلی//ت ارتباطی در محیط کار داش//ته باش//د. به ع//الوه اینکه بتوان//د قابلیت سرپرس//تی در محیط کار را برعه//ده بگی//رد و حتی بتوان//د علم و دانش آگاهی خود را به دیگ//ر همکاران خود انتقال دهد. بای//د مجموع//های از مهارتآموزیها برای کارگران صنعتی مدنظر باش//د که عالوهبر مهارتهای فنی، قابلیته//ای توانمندس//از، قابلیته//ای راهبری و دوراندیش//ی و آیندهنگری را در آنه//ا تقویت کند. اگر یک تکنسین دارای قابلیتهای گفتهشده باشد، میتواند در تولید آن کارخانه موثر واقع شود. به یاد داش//ته باش//یم افراد در محیطهای صنعتی در یک زنجیره مصرف قرار دارند و به نوعی به همدیگر نیاز دارند. فعالیتها و دستاوردهای آنها مورد نیاز دیگر کارکنان آن کارخانه یا واحد صنعتی میشود. از این رو بای//د آموزشهای قابلیتها و توانمندیها هم در برنامههای مهارتآموزی باشد و تنها به آموزشهای فنی و تخصصی اکتفا نکنیم. بسیار دیده شده است که استادکار آموزشدهنده خود مهارتهای الزم و موردنیاز روز را نمیداند بنابراین باید تمامی جهات و ابعاد مهارتآموزی بررسی و لحاظ شود.

اگر مهارت نیروی کار در صنعت باال رود به صورت مستقیم و غیرمستقیم میتوان تاثیر آن را در تولیدات مشاهده کرد

آموزش ضوابط و روابط کاری نباید تشریفات داشته باشد بلکه این آموزشها میتواند در

کارگاه و کارخانهها نیز ارائه شود

سید مسعود عظیمی

صفیه رضایی گروه صنایع کوچک

بیژن کردستانی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.